calendar

06 08 2023

کرسی ترویجی مکان‌نگاری مساجد نخستین یزد؛ شناسایی و پرسش از نحوه استقرار مکانی مساجد منطقه یزد