calendar

04 10 2022

با حضور اعضای پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری:

کارگاه آموزشی کنترل اضطراب وهوش هیجانی در بحران‌های سیاسی و اجتماعی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، سید رضی موسوی گیلانی دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب، مدرس این کارگاه 12مهر1401، با بیان‌اینکه ریشه همه رفتارها، احساسات، عواطف، آموزش و اندیشه در مغز است و هر یک از آنها در بخشی از اعصاب جایگاهی دارند گفت: در چند دهه گذشته رشته علوم‌شناختی و امروزه مباحث عصب‌شناسی درباره جایگاه هریک از این امور سخن می‌گویند.

او اضطراب و هوش هیجانی را یک امر روان‌شناختی خواند و تصریح‌کرد: اضطراب و هوش هیجانی می‌تواند در ارتباط با یک بحران اجتماعی و سیاسی یا در تربیت فرزندان و یا مشکلات خانوادگی پیدا شود.

 دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب افزود: هوش هیجانی زیاد مهم نیست آنچه مهم است کنترل این امر روان‌شناختی است.

موسوی گیلانی در ادامه با طرح این پرسش که در بحث کنترل اضطراب و هوش هیجانی، منظور کنترل خشم و اضطراب در کدام طیف و در نزد چه کسانی است؟ به تشریح و بحث در مورد سه گزینه کنترل خشم و اضطراب از جانب حاکمان، اندیشمندان و نخبگان جامعه و جوانان و توده مردم پرداخت و با اشاره به برخی از نظریه‌های این حوزه گفت: ارتباط نزدیکی میان انگیزش و هیجان وجود دارد و احساسات ما تعیین کننده اعمال و رفتار ما است.