calendar

09 11 2022

توسط پژوهشکده مردم‌شناسی:

نقش زعفران در توسعه گردشگری شهرستان نطنز بررسی شد

به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، گلفام شریفی مجری طرح و عضو هیأت علمی پژوهشکده مردم‌شناسی با اعلام این خبر گفت: فصل اول پژوهش حاضر به معرفی و فصل دوم آن به کشت زعفران در  شهرستان نطنز اختصاص دارد.

او تصریح کرد: در فصل سوم پژوهش نقش زعفران در توسعه گردشگری، گردشگری کشاورزی که زیر مجموعه گردشگری روستایی است در ایران و نطنز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عضو هیأت علمی پژوهشکده مردم‌شناسی افزود: در فصل چهارم نوع جدیدی از گردشگری به نام گردشگری زعفران معرفی و در مورد آن بحث میشود.

مجری طرح نقش زعفران در توسعه گردشگری اظهارکرد: در پایان این پژوهش نتیجه گرفته شد با کاشت زعفران در دهههای اخیر در مناطق بسیاری از شهرستان نطنز سطح درآمد کشاورزان افزایش و سبک زندگی آنان ارتقا یافته است.