calendar

03 09 2023

مدیر گروه داروسازی سنتی دانشکده طب ایرانی:

طب سنتی نه تنها دانش که مبین یک علم است

نشست علمی «مطالعات قوم زیست‌شناسی و نقش آن در توسعه پایدار بومی با تمرکز بر طب ایرانی» در قالب سلسله نشست‌های روز ملی مردم‌شناسی و زادروز ابوریحان بیرونی دانشمند شهیر در پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار شد.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی وگردشگری،  علی قبادی مدیر گروه داروسازی سنتی دانشکده طب ایرانی و عضو هیأت علمی دانشگاه ایران در این نشست که به دبیری هما حاج‌علی محمدی برگزار شد گفت: طب سنتی و پزشکی مردمی حاصل تجربه مردم در طی قرن‌هاست و امروز در روش‌های آزمایشگاهی و تجربی مدرن و علمی تاثیر داروهای طب سنتی بر بیماری‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرد  و در صورت تایید آن یک درمان علمی در نظر گرفته خواهد شد.

او افزود: در این زمینه مطالعات روشمندی در کشور در حال انجام است.

امیر حسین جمشیدی رئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در این نشست از ابعاد اقتصادی داروهای سنتی سخن گفت و چالش‌های موجود در مسیر شکوفایی بازار داروهای سنتی را به بحث نهاد.

در ادامه مریم تقوی شیرازی عضو هیأت علمی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ایران نخست از سوابق همکاری این دانشگاه با پژوهشکده مردم‌شناسی و یافته‌های میدانی خود که به کمک روش‌های مردم‌شناسی صورت گرفته است سخن گفت و تصریح‌کرد: متخصصان طب سنتی به کمک روش‌های مردم‌شناسی و در همکاری با مردم‌شناسان می‌توانند به یافته‌های مهمی در مورد طب سنتی و پزشکی مردمی دست یابند.

او خواستار تعامل و همکاری دانشکده طب سنتی دانشگاه ایران و پژوهشکده مردم‌شناسی در تولید و تالیف اطلس و دانشنامه پزشکی مردمی شد.