معاونت اداری،مالی و توسعه مدیریت

این معاونت دارای چهار بخش مدیریتی شامل: مدیریت برنامه­ریزی و آمار، مدیریت توسعه منابع انسانی و بهره­وری، مدیریت امور مالی و مدیریت پشتیبانی است. از اهم وظایف این معاونت، جمع­آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز براساس طرح جامع پژوهشگاه و برنامه­ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه، انجام کلیه فعالیت­های لازم در جهت اجرای طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای پژوهشگاه، استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارش­های مالی درجهت ایجاد انضباط در بخش­های مختلف پژوهشگاه می­باشد. نظارت بر واحد­های تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای امور و تدوین آیین­نامه­ها و دستورالعمل­ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی­صلاح برای تصویب از دیگر مسئولیت­های این معاونت است.

 

شرح وظایف معاونت اداری، مالی و توسعه مديريت

 • اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه امور اداري، مالي ، پشتیبانی و برنامه ریزی پژوهشگاه مطابق با مصوبات ، مقررات و آيين نامه‌هاي مربوط.
 • رسيدگي به اهداف کمی پژوهشگاه و هدايت و نظارت  بر چگونگي گردش كار‌ها و روش‌هاي كاري مورد عمل در واحدهاي مختلف به منظور ايجاد هماهنگي بين فعاليت‌هاي مربوط به واحدهاي مختلف در راستاي تحقق اهداف اجرايي پژوهشگاه.
 • نظارت بر مصرف اعتبار تخصيصي به واحدهاي مختلف براساس بودجه تفصيلي مصوب هيات امنا و ساير قوانين و مقررات مالي مورد عمل پژوهشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هيات امنا.
 • جمع آوري و تكميل اطلاعات مورد نياز براساس طرح جامع پژوهشگاه و برنامه‌ريزي و پيشنهاد بودجه ساليانه و انجام كليه فعاليت‌هاي لازم در جهت اجراي طرح‌هاي تملک دارایی های سرمایه ای پژوهشگاه
 • نظارت بر انجام تعميرات اساسي به منظور احياء و نگهداري ساختمان‌ها و تاسيسات موجود.
 • تشكيل كميته تدوين روش‌هاي اجرايي به منظور بهينه سازي سامانه تعاملات اداري بين واحدهاي تابعه با همكاري ساير معاونت‌هاي پژوهشگاه.
 • استقرار فرآيند شناسايي درآمدها و كنترل مناسب بر چرخه مالي به منظور تهيه گزارشات مديريتي مالي در جهت ايجاد انضباط مالي در بخش‌هاي مختلف پژوهشگاه.
 • تدوين روش‌هاي اجرايي مناسب براي نگهداري ابنيه و تجهيزات پژوهشگاه به منظور حفظ و نگهداري از سرمايه‌هاي ملي پژوهشگاه.
 • ابلاغ كليه مصوبات، مقررات و آيين‌نامه‌هاي ابلاغي از سوي رئيس پژوهشگاه به واحدهاي ذي­ربط و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن.
 • تدوين آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذي‌صلاح براي تصويب.
 • پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمت‌هاي مديريتي در حوزه معاونت به رياست پژوهشگاه.
 • نظارت بر واحدهاي تابعه به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها.
 • ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رئيس پژوهشگاه درخصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت نظر.

           همكاري با ساير معاونت‌ها جهت حسن اجراي اهداف، وظايف و برنامه‌‌هاي پژوهشگاه.         

 

علی داوری
سرپرست معاونت اداری ،مالی و توسعه مدیریت