مدیریت تحصیلات تکمیلی

از اهم فعالیت­های این مدیریت تنظیم سوابق علمی پژوهشی اعضای هیات علمی پژوهشگاه در راستای نظارت بر حسن اجرای مفاد آیین­نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ارتقاء آنان است که این امر با همکاری مدیریت امور پژوهشی و در راستای تکمیل و بروزرسانی اطلاعات اعضای هیات علمی در سامانه ساعد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه­ریزی برای ایجاد بستر مناسب برای ارزیابی در قالب ایجاد هیات ممیزه مستقل می­باشد.

شرح وظایف مديريت تحصيلات تکميلي

 • انجام كليه امور اعضای هیات علمی در زمینه تكميل پرونده هاي ارتقاي مرتبه و پايه اعضاي هيأت علمي براي ارائه به هیات ممیزه براي تأييد.

 • رسيدگي به امور مربوط به ادامه تحصیل و ماموریت آموزشی اعضای هیات علمی.

 • تهيه پيشنهادهای اصلاحي پژوهشگاه در زمينه اعطاء پايه و ارتقاء مرتبه اعضای هيات علمي و ارائه آن به مراجع و مقامات ذي ربط .
 • بررسی و تطبيق پيشنهادهای واحدها با مقررات استخدامي اعضاي هيات علمي با در نظر گرفتن آئين نامه‌هاي مربوط.
 • انجام كليه امور خدمات آموزشي دانشجويان تحصيلات تكميلي پژوهشگاه.
 • برنامه­ریزی، تهيه، تنظيم و نگهداري برنامه هاي مصوب آموزشي و پژوهشي دانشجويان تحصيلات تكميلي.
 • نظارت برحسن اجراي آيين نامه ها و بخشنامه هاي خدمات آموزشي پژوهشگاه.
 • رسيدگي به مشكلات دانشجويان تحصيلات تكميلي و برآورد نارسائي هاي آيين نامه ها و مصوبات و پيشنهاد راه حل به معاونت پژوهشی پژوهشگاه .
 • نظر خواهي از پژوهشکده ها در خصوص تغييرات برنامه هاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان تحصيلات تكميلي.
 • صدور گواهي هاي موقت دانش آموختگان.
 • ارسال تأييديه فارغ التحصيلي به دانشگاهها، پژوهشگاه ها و کلیه مراكز دولتي.
 • برنامه­ريزي و بهره­برداري مطلوب از امكانات و تسهيلات و تجهيزات و نيروي انساني در جهت ارتقاي سطح علمي پژوهشي پژوهشگاه.
 • هماهنگ ساختن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشی با رشته ها و گرايشهاي مختلف با همكاري روساي پژوهشکده ها.
 • اظهار نظر درباره ساعات تدريس و تحقيق و كار علمي اعضاي هيأت علمي .
 • همكاري در تدوين آيین نامه هاي اجرائي مربوط به حوزه معاونت های پژوهشی و فناوری و کاربردی سازی.
 • تهيه، تدوين و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت پژوهشي پژوهشگاه به مراجع ذي‌ربط.
 • انجام كليه امور مربوط به فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و فوق برنامه دانشجويان تحصيلات تكميلي پژوهشگاه.

 
فریبا شریفیان
مدیر تحصیلات تکمیلی