مدیریت امور مالی

  • انجام كليه امور مالی و برگزاری مناقصات پژوهشگاه مطابق آیین نامه مالی، معاملاتی و قوانین و مقررات مصوب.
  • دريافت و وصول درآمدهاي عمومي و اختصاصي پژوهشگاه .
  • تهيه و تنظيم اطلاعات مالي لازم در موارد مختلف دريافتها ،پرداختها و اعتبارات و تعهدات ، نگهداري دفاتر اعتبارات و تهيه گزارشات لازم جهت مقامات ذی ربط.
  • رسيدگی به اسناد و سيستم های حقوق و مزايای اعضا از نظر انطباق با مقررات.
  • همكاری در تهيه و تدوين بودجه جاری و تملک دارایی های سرمایه ای پژوهشگاه.
  • نگهداري و تنظيم اسناد مالی.
  • رسيدگی به اسناد مالی پژوهشگاه از حيث تطابق مقررات و آيين نامه های مالی  و معاملاتی.
  • نظارت بر مصرف صحيح اعتبارات از طريق رسيدگی قبل و بعد از آن .
  • اعمال نظارت در حفظ و نگهداري و تنظيم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانين و مقررات مربوط به‌ آيين‌نامه‌هاي اموال دولتي و نحوه استفاده از آنها.
  • تهيه و تنظيم گزارشهای عملكرد مالی جهت ارائه به معاونت اداری، مالی و مديريت منابع.


 
رضا تاجیک
مدیر امور مالی