مدیریت امور فناوری ، مراکز رشد واحد های فناور
 • برنامه‌ريزي و تمهيدات اجرايي لازم براي ايجاد همسويي ميان فعاليت‌هاي مرتبط با توسعه فنّاوري و نوآوري در پژوهشگاه و مراكز میراث فرهنگی و گردشگری در سطح كشور در زمينه میراث فرهنگی و گردشگری.
 • مطالعه و اتخاذ تدابير لازم به منظور افزايش كارايي و اثر بخشي فناوری کشور در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری با جهت گیری توسعه تحقيقات كاربردي با همكاري واحدهاي ذي ربط.
 • اصلاح و بازنگري در برنامه‌هاي مرتبط با توسعه فنّاوري در كشور
 • حمايت از پژوهشهاي بنیادی، کاربردی و توسعه‌اي مرتبط با فنّآوري‌هاي نوين و حمايت از توسعه فنّاوري‌هاي بومي در زمينه‌ میراث فرهنگی وگردشگری.
 • برنامه‌ريزي براي تدارك منابع مالي توسعه فنّاوري.
 • ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي عرضه فنّاوري‌ در داخل و خارج از كشور و حمايت از صدور فنّاوري در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری.
 • انجام همكاري و مبادلات فنّاوري با مراجع و مراكز علمي و فنّاوري در كشور.
 • استفاده از نظرات تخصصي كارشناسان و متخصصين حوزه فنّاوري دستگاه‌هاي اجرايي  و تشکیل کارگروه های برنامه‌ريزي ، ارزيابي و نظارت امور فنّاوري در زمينه میراث فرهنگی و گردشگری در پژوهشگاه.
 • انجام اقدامات لازم به منظور تدوین برنامه فناوری و بودجه سالانه پژوهشگاه برای انتقال دانش فنی و بومی کردن فناوری های انتقال یافته به داخل کشور.
 • انجام حمایت و پشتیبانی های لازم از ترویج و توسعه فناوری بویژه فناوری های بومی و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • اتخاذ تدابیر حمایتی و پشتیبانی از توسعه تحقیقات بنیادی و پژوهش های مرتبط با فناوری های نوین بر اساس اولویتها در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری.
 • مطالعه و بررسی به منظور بازنگری و تجدید نظر در قوانین و مقررات موجود.
 • بررسي و انجام كليه اقدامات لازم براي ايجاد مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري در پژوهشگاه.
 •  نظارت بر نحوه فعالیت شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری.
 • شبکه سازی و ایجاد هم افزایی میان شبکه شرکت های دانش بنیان.
 • انجام آمایش ها و فعالیت های نظارتی به سفارش سایر نهادها.
 

 

لیلی کاظم پور
مدیر امور فناوری ،مراکز رشدواحدهای فناور