مدیران پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

معاونان

روسای پژوهشکده ها

مدیران حوزه ریاست

مدیران معاونت پژوهشی

مدیران معاونت اداری مالی و توسعه مدیریت

مدیران معاونت فناوری و کاربردی سازی