calendar

10 10 2022

کاوش آموزشی گمانه‌زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه قِلازکه خرم‌آباد

به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، محمد بهرامی سرپرست هیئت باستان‌شناسی، 18مهر 1401 با اعلام این خبر گفت: در طول کاوش 8 گمانه به ابعاد 5/1×1 متر ایجاد شد که وضعیت گستره تپه را در جهات غرب و جنوب و تا حدودی شمال مشخص کرد.

این باستان‌شناس افزود: در شمال تپه و در فضایی که در گذشته برای گورستان روستا تسطیح شده بود گمانه شماره 1 حفر و با برخورد به لایههای برجای باستانشناختی مربوط به دوره مسوسنگ کاوش در آن متوقف شد.

بهرامی تصریح‌کرد: بر اساس نتایج 3 گمانه حفر شده در جهت غرب (گمانههای شماره 4-2)، هیچکدام از آنها به لایههای فرهنگی برخورد نکرد و با رسیدن به خاک بکر، مشخص شد که گستره عرصه تپه در این جهت همان برجستگی موجود است.

سرپرست هیئت باستان‌شناسی گفت: در جهت جنوب، گمانههای شماره 5 و 6 در شیب انتهایی تپه ایجاد شدند که هر دو گمانه با برخورد با لایههای فرهنگی دوره نوسنگی پایان یافتند و گمانههای شماره 7 و 8 با فاصلهای حدود 20 متری در میان زمینهای کشاورزی ایجاد شدند که هر دو گمانه با رسیدن به خاک بکر در عمق حدود 30/1 متری پایان یافت و مشخص شد که گستره تپه در این جهت بیشتر از عرصه ظاهری است.

بهرامی در پایان اظهارکرد: وضعیت گستره عرصه تپه قلازکه در جهات شرق و شمال در فصل دوم و با درس عملی کاوش ورودی‌های 1399کارشناسی دانشگاه لرستان تکمیل خواهد شد.