calendar

30 01 2023

نخستین همایش ملی زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران برگزار می‌شود

نخستین همایش ملی زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران به همت دانشگاه بیرجند با همکاری پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری 10 اسفند 1401، برگزار می‌شود.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، زبان فارسی با پیشینه استوار آن در سرزمین وسیع ایران با گویش های متنوع، از قرن‌های گذشته موجب انسجام ملی و فرهنگی در میان ایرانیان شده است. از سویی ایران درخلال اعصار متمادی با کشورهای مختلف و با زبان‌ها و فرهنگ‌های دیگری هم زیستی مسالمت آمیز داشته است و لذا از تنوعات زبانی و گویشی قابل توجهی برخوردار است.

وقتی زبان‌ها و گویش‌ها در نواحی مرزی در مجاورت هم قرار می‌گیرند، طبعاً در خلال زمان، داد و ستدهای زبانی را در میان آنها شاهد هستیم که موضوع مرز و تعامل زبان‌ها و گویش‌ها در نواحی مرزی و سرحدات و بررسی داد و ستد آنها از جمله وام‌گیری واژگانی ذیل مدخل «تماس زبانی» (Language Contact) برای زبان‌شناسان به ویژه متخصصان زبان‌شناسی اجتماعی از زوایای مختلف در عرصۀ ملی و بین‌المللی، جذاب وجالب توجه به نظر می‌رسد.

چنین مطالعاتی به سهم خود می‌تواند گامی در راستای همگرایی فرهنگی میان ایران و کشورهای همسایه تلقی شود، از دیگر سو بیرجند در زمره شهرهای مرزی ایران است و مرزی بودن از حیث مطالعات گویشی از مزایای نسبی آن محسوب می‌شود.

از آنجا که زمینه چنین مطالعاتی در ایران تاکنون کم رنگ بوده است، لذا فرصت مغتنمی فراروی دانشگاه بیرجند است که با بهره گیری از مزیت نسبی خود، پیش قراول مطالعات این رویکرد علمی در ایران شود و نخستین همایش ملی را در زمینه تعامل زبان ها و گویش های مرزی برگزار کند.

تعامل زبان ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران، مطالعات تطبیقی زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران، مطالعات آوایی، ساختواژی و نحویِ زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران، رده‌شناسی زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران، وامگیری زبانی در زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران، دوزبانگی یا چندزبانگی و مسائل زبان‌آموزی در مناطق مرزی ایران، تماس زبانی و همگرایی فرهنگی در زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران، مهاجرت و تغییر زبانی در زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران، زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران در متون کهن، ملاحظات زبانی و گویشی در بررسی اسناد و مکاتبات تاریخی مناطق مرزی ایران، نقش اشتراکات زبانی و گویشی در رونق گردشگریِ مناطق مرزی ایران، سایر مطالعات مرتبط با زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران محورهای اصلی این همایش را تشکیل می‌دهند.