calendar

17 01 2023

مطالعه جوامع مهاجر افغان در ایران و آلمان توسط پژوهشکده مردم‌شناسی

طرح پژوهشی مطالعه جوامع مهاجر افغان در ایران و آلمان در قالب همکاری با دانشگاه گوته، توسط پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری به انجام رسید.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، پروین قاسمی محقق و مجری طرح،  27 دی 1401 با اعلام این خبر گفت: در این طرح محقق به بررسی موقعیت مهاجران افغانستانی در ایران و آلمان می پردازد.

او افزود: این طرح پژوهشی در عین حال، گزارشی است از سفر محقق به فرانکفورت همراه با گروه ایرانی از دانشگاه‌های مشهد و اصفهان که در قالب رویدادهای علمی و فرهنگی، رویدادهای زندگی روزمره و در نهایت سفر در دوران همزمانی با همه‌گیری ویروس کووید در جهان ارائه شده است.

 مجری طرح پژوهشی مطالعه جوامع مهاجر افغان در ایران و آلمان تصریح‌کرد: در بخش‌های مختلف این گزارش رویدادهای فرهنگی، زندگی روزمره و سفر در دوران همه گیری کرونا و آن چیزی که از بستر اجتماعی و فرهنگی در فرانکفورت در مدت کوتاه، با توجه به تفاوت‌های موجود با زمینه‌های فرهنگی ایران مشاهده شد، توسط محقق ارائه شده است.

او افزود: در توصیف این موقعیت‌ها، تفاوت‌ها و شباهت‌های بین دو بستر جغرافیایی ایران و آلمان به دلیل آشنایی‌زدایی که گروه ایرانی به مثابه افراد تازه وارد با موقعیت‌های مختلف در فرانکفورت داشتند مهم و تأثیر‌گذار بوده است.

 این محقق در پایان خاطرنشان‌کرد: این رویدادها، براساس طرح پرسش‌ها و پاسخ‌های دریافت شده، مورد توصیف قرار گرفته‏‏‌اند و این طرح پژوهشی در چارچوب طرح های پیمانی پژوهشکده مردم‌شناسی، به انجام رسیده است.