calendar

13 11 2022

مستندنگاری 6کیلومتر از دیوار تاریخی چهاردانگه ساری

به گزارش روابطعمومی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، محمد مرتضایی سرپرست هیئت باستانشناسی 22 آبان 1401 با اعلام این خبر گفت: این بررسی با هدف شناسایی دیواری که در منطقه چهاردانگه کشف شده بود، صورت پذیرفت.

این باستان‌شناس افزود: پژوهش یاد شده از روستای کلکنار آغاز شد و پس از عبور از روستاهای ایول و چالو به سمت شمال شرق مازندران ادامه دارد.

مرتضایی با بیان‌اینکه در این فصل حدوداً 6 کیلومتر از دیوار توسط هیئت باستانشناسی، شناسایی و مستندنگاری شد تصریح‌کرد: مصالح به کار رفته در این دیوار به صورت بوم آورد و از لاشه سنگ است.

به گفته سرپرست هیئت باستان‌‌شناسی،  عرض دیوار در بعضی از قسمتها تا 35 متر نیز میرسد که از دو پشته تشکیل شده و برای شناخت بیشتر ساختار دیوار و دوره آن نیاز به گمانهزنی و پژوهشهای بیشتر است.

مرتضایی در پایان خاطرنشان‌کرد: با توجه به شواهد موجود، این دیوار به سمت شمال شرق ادامه داشته و با برنامهریزیهای صورت گرفته امید است در فصل دوم  بتوان اطلاعات جامعی در باره ادامه دیوار و همچنین ساختار و دوره تاریخی آن بدست آورد.