calendar

29 10 2022

توسط پژوهشکده مردم‌‌شناسی صورت گرفت:

طرح پژوهشی فاجعه و روایت در قالب مطالعه مردم‌شناختی زلزله بم و همه‌گیری ویروس کرونا

به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، علیرضا حسنزاده، مجری طرح و عضو هیأت علمی پژوهشکده مردمشناسی 7 آبان 1401، با اعلام این خبر گفت: این پژوهش، به بررسی تطبیقی دو رخداد فاجعهبار همهگیری کووید 19 در سالهای 1398 تا 1400 و وقوع زلزله بم در سال 1382 میپردازد.

او تصریح‌کرد: در این پژوهش، از منظر انسانشناسی فاجعه به ابعاد گوناگون تأثیر دو رخداد یاد شده بر حوزههایی چون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پرداخته شده است.

رییس پژوهشکده مردم‌شناسی افزود: حوزه مطالعاتی این پژوهش، مردمشناسی فاجعه، مطالعات فاجعه و مدیریت فاجعه بوده و در حوزه فرهنگی کشور ایران به انجام رسیده است.

مجری طرح پژوهشی فاجعه و روایت اظهارکرد: در این گزارش، تأثیر فاجعه بر ادبیات و هنر و باز تعریف هویت آستانهای مورد بررسی قرار گرفته و مضمون اصلی این تحقیق تأثیر چرخههای فاجعه چون زلزله، خشکسالی، سیل، جنگ و.... بر فرهنگ و هویت ایرانی است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در پایان خاطرنشان‌کرد:  این طرح بر محور و ساخت مفهوم زیست فاجعه ارائه شده است.