مسئـول آزمـایشگاه: پـرستـو عـرفان‌منش

​​​​​​​داخـلی:    459، 278

آزمايـشگاه مـطالعات زيست‌محـيطی

​​​​​​​

دانش زيست‌شناسی از بنيادی‌ترين شاخه‌های علوم است که در شناسایی عوامل بیولوژیک همچون میکروارگانیسم‌ها (باکتری و قارچ) و حشرات آسیب‌رسان به آثار تاریخی مفید می‌باشد.

منبع اصلی قارچ‌ها و ميكروب‌ها عمدتا خاك است و از طريق اسپورهای هوابر گسترش می‌يابند. اين اسپورها به آسانی توسط جريانات هوا و آب جابجا شده و تقريباً در سرتاسر مناطق دنيا حضور پيدا می‌کنند. از آنجا كه شرايط رشد و زيست عوامل قارچی در طبيعت بر اساس نوع قارچ می‌تواند متفاوت باشد، پراكندگی اين قارچ‌ها نيز به همين ترتيب تحت تاثير قرار گرفته و متفاوت خواهد بود.

آزمایشگاه مطالعات زیست محیطی در سال 1383 در این پژوهشکده تجهیز و راه‌اندازی شده است.
 


​​​​​​​
تصاویری از آزمایشگاه مطالعات زیست‌محیطی و تجهیزات موجود در آن

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​
بـازگـشت بـه صـفحـه گـروه