مسئول آزمـایـشگاه: سـمیـه کـاظـمی دهـقـی

​​​​​​​داخـلـی: 399

آزمايشـگاه شـيمي

​​​​​​​

آزمايشگاه شيمی به‌عنوان اولين آزمايشگاه پژوهشكده و پايه‌اي‌‌‌ترين بخش آناليز مواد در سال 1370 راه‌‌اندازی و به منظور تجزيه‌ی كمي و كيفي و شناسايی مواد مرتبط با آثار همچون شناسایی رنگدانه‌ها، الیاف، آزمایشات فیزیکی و شیمیایی مواد و مصالح، تست‌های نقطه‌ای و ....  در حوزه حفاظت و مرمت تجهيز شده است.
 ازجمله دستگاه‌های موجود در این آزمایشگاه عبارتند از: از قبيل كوره‌ ‌‌الكتريكي، آوِن الكتريكي، ترازوي با دقت بالا، حمام بِن‌ماری، سانتريفیوژ، pH متر، هدايت‌سنج، رطوبت‌سنج، نورسنج شعله‌ای، لوپ میکروسکوپی، دستگاه تولید آب دیونیزه و آب ‌مقطرگیری.

 

بخشی از خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه:
​​​​​​​

  • اندازه‌گيري درصد سدیم و پتاسيم،

  • ذوب قليايي،

  • اندازه‌گيري ميزان اسيديته،

  • اندازه‌گيري دانسيته خشك و اشباع، جذب آب، درصد تخلخل،

  • شناسايی كيفی و تجزیه کمی‌ ترکیبات مختلف،

  • استخراج و جداسازي رنگينه‌ها،

  • اندازه‌گيری رطوبت و ميزان هدايت الكتريکی

  • آزمون اودی جهت شناسایی آلاینده‌های گازی ​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​
بـازگـشـت بـه صـفحـه گــروه