• نام : مصطفي
 • نام خانوادگي : ده پهلوان
 • پست الکترونيکي :    Mdehpahlavan@ut.ac.ir
 • دانشیار گروه باستان شناسی، رئیس موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران
 
مدرک تحصيلي رشته تحصيلي محل اخذ مدرک سال اخذ مدرک معدل مقطع
کارشناسي باستان شناسي دانشگاه
سيستان و بلوچستان
1382 17/32
کارشناسي ارشد باستان شناسي دانشگاه تهران 1385 18/06
دکتري تخصصي باستان شناسي،
گرايش دوران تاريخي
دانشگاه تهران 1391 18/71

وضعيت تحصيلي
 • کسب رتبه اول و دانشجوي ممتاز مقطع کارشناسي باستان شناسي دانشگاه سيستان و بلوچستان.
 • کسب رتبه دوم آزمون سراسري کارشناسي ارشد باستان شناسي کشوری 1383-1382 .
 • کسب رتبه اول در آزمون کتبی و رتبه دوم در مصاحبه دکتری 1387.
 • کسب رتبه اول مقطع دکتری 1391.

سوابق علمي و اجرایی
1- مقاله
 • ده پهلوان مصطفي، «نقدي بر ترجمه کتاب گاهنگاري ايران»، مجله باستان پژوهي دانشکده ادبيات دانشگاه تهران.شماره14-1385.
 • شريفان هادي و ده پهلوان مصطفي، فلزکاري نيشابور، مجله باستان پژوهي دانشکده ادبيات دانشگاه تهران.شماره16- 1387
 • ده پهلوان مصطفي، خان گرمز اکوتوريسمي تاريخي، فرهنگي و طبيعي، مجله باستان پژوهي دانشکده ادبيات دانشگاه تهران.شماره16- 1387
 • نگارش مدخل "باغ نگارستان"، جهت درج در دايره المعارف اسلامي ، مرکز دايره المعارف بزرگ اسلامي.
 • ده پهلوان مصطفی، « شهر دارا؛ با استناد به نظرات مورخین کلاسیک و معاصر و یافته های باستان شناسی»، مجله پژوهش های باستان شناسی  مدرس،  ویژه نامه دوران تاریخی (بزرگداشت مهدی رهبر)، سال دوم، شماره سوم، 1389.
 • آقالاری بایرام و مصطفی ده پهلوان،« شاخصه های فرهنگی شمال غرب ایران در دوره اشکانی بر اساس داده های فصل دوم کاوش محوطه کهنه پاسگاه تپه سی»، مجله علمی و پژوهشی مطالعات باستان شناسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، 1390.
 • ثقفی محمد جواد، مصطفی ده پهلوان و هاله زرینه، « مطالعه باستان شناختی و آنالیز آزمایشگاهی تکه پارچه  اشکانی ـ ساسانی موزه مقدم دانشگاه تهران»، مجله علمی و پژوهشی دانشکده هنرهای زیبا ـ هنرهای تجسمی دانشگاه تهران ، 1390.
 • نیکنامی کمال الدین و ده پهلوان مصطفی، « شکل گیری راه ابریشم؟ در پرتو امنیت»، مجله علمی و پژوهشی ژئوپلتیک، انجمن ژئوپلتیک ایران، (1392).
 • بهمن فیروزمندی، مهدی رهبر، مصطفی ده پهلوان، « از اسکندر گجستک تا اسکندر ذوالقرنین (ارزیابی و تحلیل آشفتگی منابع تاریخی اسکندر مقدونی)، مجله علمی و پژوهشی ایرانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، (1392). در دو شماره از مجله.
 • نگارش مدخل "دامغان"، جهت درج در دانشنامه جهان اسلام، بنياد دايره المعارف جهان اسلام، 1393.
 • نگارش مدخل "فریدریش زاره" ، جهت درج در دانشنامه جهان اسلام، بنياد دايره المعارف جهان اسلام، 1395.
 • ولدبیگی ثروت، مصطفی ده پهلوان و رضا رضالو، "شمال غرب ایران در دورة هخامنشی در پرتو  یافته های  باستان شناختی  قلعه  قوناق قیران"، مجله پیام باستان شناس، مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزاد واحد ابهر، 1393.
 • رضایی فائزه و مصطفی ده پهلوان، "تحلیل سبک شناختی نقاشی های نیایشگاهی دورااروپوس"، مجله نگره، مجله علمی پژوهشی دانشگاه الزهرا، ش 36، 1394.
 • ملاصالحی حکمت ا... و مصطفی ده پهلوان،  "تأملی در مفهوم بافت در سپهر پژوهش های باستان شناختی"، مجله علمی و پژوهشی نامه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ش 21، 1393.
 • ده پهلوان مصطفی و فاطمه رازی پور، "سکه های شاهان پارس موزه ملک و ابهامات موجود"، ارج ورجاوند (یادنامه استاد پرویز ورجاوند)، به کوشش شاهین آریامنش، شرکت سهامی انتشار، 1394.
 • ده پهلوان مصطفی و محمد قنواتی هندیجانی، "تاملی در برخی نقشمایه های نمادین حیوانی بر مُهرها و گِل مهرهای ساسانی(نمونه های مورد پژوهش: مُهرها و گِل مهرهای ساسانی موزه مقدم)"، مجله مطالعات باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران،  ش 12، 1395.
 • ده پهلوان مصطفی، نظام های گاه شماری دوره اشکانی (براساس شواهد مکتوب و یافته های باستان شناختی)، همایون نامه (نکوداشت کارنامه علمی دکتر ناصر تکمیل همایون)، انتشارات نگارستان اندیشه، ج 2، 1395، صص 71-52.
 • سلیمی صلاح، مصطفی ده پهلوان، حسین داوودی، بررسی گورستان های خمره ای اشکانی حاشیه شرقی رودخانه زاب کوچک در شهرستان سردشت، شمال غرب ایران، مجله مطالعات باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران،  ش 17، 1397، صص 155-135.
 • ده پهلوان مصطفی، ملکزاده مهرداد و ذبیح الله چارراهی، بررسی باستان شناختی بخشی از شاهراه خراسان بزرگ (گردنه پاطاق یا دربند مادی)، مجله پژوهش های باستان شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، شماه 19، 1397، 146-127.
 • على نژاد، زهرا، مصطفى ده پهلوان ، آرتور هوتن و محمد لامعى رشتى. "بررسى و بازنگرى ضرابخانه ناشناس 65 ".مطالعات باستان شناسى 11، 1397، 1، 18-1.
 • نصراله ابراهیمی، مصطفی ده پهلوان و کوروش محمدخانی. "کاوش محوطۀ هخامنشی چرخاب برازجان براساس نتایج بررسی آرکئوژئوفیزیک." فصلنامۀ علمی مطالعات باستان‌شناسی پارسه چهارم، 11 (1399): 90-75.
 • رویا دیجو، مصطفی ده پهلوان و کمال الدین نیکنامی. "قبطها اقلیتی مذهبی در سرزمین فراعنه: از رویش تا افول مسیحیت." پژوهش های علوم تاریخی 12، 4 (1 (1399).
 • مصطفی ده پهلوان و مهدی جاهد. "شواهدی از بازی شمارشی در گورستان عصرآهن قره‌تپه سگزآباد." فصلنامۀ علمی مطالعات باستان‌شناسی پارسه 5، 15 (1400).
 • خاکستری معصومه، سادات فیض نیا، سید محسن آل علی و مصطفی ده پهلوان. "تفسیر رخساره های رسوبی بر اساس آنالیز اندازه ذرات رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه حاجی عرب، استان قزوین)"، فصلنامه کواترنری ایران، دوره 7، ش. 1، بهار 1400.
 • بابازاده سامان و مصطفی ده پهلوان، تغيير رفتار فرهنگي براي كسب منزلت اجتماعي در عصر آهن دو و سه (شواهدي از كالاهاي شأن زا در گورستان شرقي قره تپه سگزآباد)، تحقيقات تاريخ اجتماعي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ، دوفصل نامة علمي (مقالة علمي  پژوهشي)، سال 12 ، شمارة 1، بهار و تابستان 1401، 55 29 .
 •  

- Alinezhad Zahra, Mostafa Dehpahlavan, Mohammad Lamehi Rachti, and Parvin Oliaiy. "Elemental analysis of Seleucid's silver coins from Hamadan Museum by PIXE technique." Radiation Physics and Chemistry 158, no. 158 (2019): 165-174.
- Goodarzi, Pegah, Mostafa Dehpahlavan, and Arkadiusz Soltysiak. "Human remains from Shahr-i Qumis, Iran, 1967-1978." Bioarchaeology of the Near East 2018, no. 12 (2019): 89-94.
- Joanna Trębicka, Elham Farnam, Mostafa Dehpehlavan, Zahra Alinezhad, Arkadiusz Sołtysiak, Human Remains from Qareh Tepe, Iran, 2017-2018, ." Bioarchaeology of the Near East 2018, no. 13 (2019): 126-135.
- Alinezhad. Z, Houghton. A and Dehpahlavan. M, (2019), New Light on Uncertain Mint 65, AJN, American Numismatic Society.
-  Salimi Salah, Mostafa Dehpahlavan, and John MacGinnisb. "A Survey on Parthian Pithos Cemeteries on The Western Bank of The Little Zab River, Sardasht Region, Northwest Iran." iran-journal of the british institute of persian studies 2, no. 2021 (2021): 1-19.
- Masomeh Khakestary, Sadat Feyz Nia, Mohsen Aleali, and Mostafa Dehpahlavan. "Geochemistry of quaternary sediments of Haji-Arab river catchment, Qazvin Plain, Northwestern Iran: provenance and source rock weathering." International Journal of Environmental Science and Technology 6, no. 18 (2021).
https://doi.org/10.1007/s13762-021-03342-x.

- Dehpahlavan. M and Alinezhad. Z, The Cylinder Seals of Qareh Tepe in Sagzabad, Iron II and III, Iran. Journal of British Institute of Persian Study, 60. No. 1(2022), PP. 1-15.
https://doi.org/10.1080/05786967.2022.2058409.

- Molabeirami, M. Dehpahlavan, M. Zehtab Var, O. "Classification, Typology and Analysis of Animal Bone Remains in Sagzabad Site", No. 30, 2022.
 https://doi.org/10.22059/JARCS.2022.318687.142985.


2- همايش و سخنرانی در همایش
 • تقوي عابد و ده پهلوان مصطفي، بررسي باستان شناسي بخش چهاردانگه شهرستان کياسر، همايش بين المللي باستان شناسي شمال و شمال شرق ايران، پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی کشور، 1384.
 • ده پهلوان مصطفي، ابهاماتي چند در گاهنگاري حوزه کنگاور، همايش بين المللي باستان شناسي حوزه غرب ايران، پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی کشور، 1385.
 • ده پهلوان مصطفي، تأملي در سير تاريخي و چگونگي شکل گيري ورزش زورخانه اي و هويت فرهنگي،اجتماعي آن در ايران فرهنگي، همايش بين المللي «ايران فرهنگي:گذشته ،حال و آينده» موسسه مطالعات ملي،1387 .
 • ارائه مقاله و پذيرش مقاله جهت سخنراني در همايش ملي " امکان ها و امکانات تحول آموزش باستان شناسي در ايران" تحت عنوان « ضرورت ارائه واحد آموزشي سلوکيان و هلنيسم»، دانشگاه بوعلي سينا همدان، آبان ماه 1388.
 • ثقفی محمد جواد و ده پهلوان مصطفي، موزه های دانشگاهی در ایران، همايش ملی «هشتاد سال باستان شناسی ایران» موزه ملی ایران،1389 .
 • ده پهلوان مصطفی، محسن مقدم(مجموعه داری متفاوت، طلایه داری در باستان شناسی ایرانی)، همايش ملی «هشتاد سال باستان شناسی ایران» موزه ملی ایران،1389 .
 • ده پهلوان مصطفی و زهرا علی نژاد، تاملی دیگر در نشان و منوگرام ضرابخانه های اشکانی، همایش بین المللی باستان شناسان جوان، 1392.
 • ده پهلوان مصطفی، موزه باستان شناس و هنر استاد محسن مقدم (از یک مجموعه شخصی تا یک موزه دانشگاهی)، همایش بین المللی باستان شناسان جوان، 1392.
 • ده پهلوان مصطفی، کاوش آموزشی و پژوهشی قره‌تپه سِگزآباد با تمرکز بر لایه‌های عصر آهن III و هخامنشی؟ (فصل نخست)، چهاردهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران، به کوشش حمیده چوبک، 1393، صص 194-190.
 • ده پهلوان مصطفی و دیگران، کاوش آموزشی و پژوهشی قره‌تپه سِگزآباد با تمرکز بر لایه‌های عصر آهن III و هخامنشی؟ (فصل دوم)، پانزدهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران، به کوشش حمیده چوبک، 1395، صص 217-210.
 • خلیلی نوشیار و مصطفی ده پهلوان، باستان شناسی، کودک و پاسداری از میراث فرهنگی، همایش بین المللی باستان شناسان جوان، 1394.
 • ده پهلوان مصطفی و ذبیح ا... چارراهی، بررسی باستان شناختی بخشی از بزرگ راه خراسان موسوم به گردنه پاتاق، چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران(استان کرمانشاه)، تهران، موزه ملی ایران، 1395.
 • ده پهلوان مصطفی و مهسا وهابی، بازشناسی قصر نگارستان فتحعلیشاهی، چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران(استان تهران)، تهران، موزه ملی ایران، 1396.
 • برقعی سارا سادات، ده پهلوان مصطفی و کوروش محمدخانی، چیستی ویرانه های قوشه با تکیه بر باستان شناسی منظر، همایش بین المللی باستان شناسان جوان، 1396.
 • محبوبی سارا،  مجتبی چرمچیان، مصطفی  ده پهلوان  و ولی جهانی، بررسی الگوهای تدفین گیلان هم زمان با دوره اشکانی، همایش بین المللی باستان شناسان جوان، 1396.
 • زهتاب ور امید و مصطفی ده پهلوان، بررسی نکات آناتومیک نقوش سنگ نگاره های جدال شیر و گاو در تخت جمشید، همایش بین المللی باستان شناسان جوان، 1396.
 • ده پهلوان مصطفی و دیگران، گورستان های نویافته عصر آهن II و III قره تپه سگزآباد (فصل سوم)، هفدهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران (مجموعه مقالات کوتاه 1397)، به کوشش روح الله شیرازی و شقایق هورشید، 1398، 444-437.
 • ده پهلوان مصطفی و دیگران، "ترانشه 13، گورستان نویافته غربی عصر آهن 2 و 3  قره تپه سگزآباد"، همایش بین المللی عصر آهن در غرب ایران و مناطق همجوار (1)، به کوشش یوسف حسن زاده و دیگران، 1398: 370-391.
 •  
 • و ....
 • بابک کوفگر و مصطفی ده پهلوان. "نقش رسانه های مجازی در حفاظت از میراث فرهنگی." هشتمین همایش باستان شناسان جوان، تهران، 1400.
 • و ....
 • Dehpahlavan. M, 2009,
“The natural corridor of Shahrood to Rey in the Central North, Iran (As the connecting link of Eastern, Central Asia to Eastern Europe in the Parthian Period)”, International Conference«The Turkic World,the Caucasus,and Iran:Civilisational Crossroads.Armanestan.
 • Dehpahlavan.M,2009,
The architectural and Ritual Ceramic Models (Maquette)”,The Islamic Ceramic Session of The 10th European Meeting of Ancient Ceramic to be held in UCL INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY,
London 10-13 September 2009.
 • Dehpahlavan. M and Zarineh. H, 2011,
“Archaeological and Archaeometric Study of Sassanid Textile from Moghadam Museum, University of Tehran ”, the Archéométrie 2011 Symposium, Liege.
 • Dehpahlavan. M, 2012,
“Security, Critical Factor in Creating Ancient Roads”, 8th International Congress on the Archaeology of Ancient Near East (ICAANE), Warsaw.
 • Dehpahlavan. M, 2016,
Excavation at Qareh Teppe of Segzabad, With Focusing on the Iron III and Achaemenid? Layers
(First Season)”, 10th International Congress on the Archaeology of Ancient Near East (ICAANE), Vienna.
- Dehpahlavan. M, 2018,
Partial Archaeological survey of the Great Khorasan Road, So-Called Pataq Defile or Median Gate, ASOR, Denver, pp. 198-199.

3- ترجمه
 • ترجمه چهار مقاله و چاپ در نشريات دانشجويي.1381.1384.1385. 1392 .
 • ترجمه کتاب محاسبات رایانه ای در باستان شناسی (Archaeological computing)  و چاپ در انتشارات دانشگاه تهران، 1391.
4- تألیف
 • ده پهلوان مصطفی و مینا رمضان جماعت «باغ نگارستان (از دانشگاه تهران تا باغ نگارستان)»، سازمان زیباسازی شهر تهران، 1392.
 • علی نژاد زهرا و مصطفی ده پهلوان، سکه شناسی سلوکی (مجموعه سکه های موزه بوعلی همدان)، انتشارات دانشگاه تهران، 1398.
 •  
5-  طرح ها و پروژه های پژوهشی
- پروژه پژوهشی شناسايي و بررسي زورخانه هاي بافت قديم تهران و نقش آنها در بافت اجتماعي تهران قاجار و پهلوي.1384.
-همکار در طرح تهيه نقشه باستان شناسي استان خراسان رضوي از طرف موسسه باستان شناسي دانشگاه تهران به سرپرستي خانم دکتر هايده در سال 1388.
- طرح کاربردی سکه های سلوکی اشکانی و شاهان محلی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، تاریخ اتمام 1395.
- طرح بررسی و شناسایی قنات های شهرستان بوئین زهرا (فاز نخست)، اداره میراث فرهنگی استان قزوین، 1397.
- طرح بررسی و شناسایی قنات های شهرستان بوئین زهرا (فاز دوم)، اداره میراث فرهنگی استان قزوین، 1398.
- طرح کاوش گورستان شغاب بوشهر (فاز نخست)، 1400.
-طرح کاوش گورستان شغاب بوشهر (فاز دوم)، 1402.
-  و ...

6- تدریس
 • تدريس واحد درسی " باستان شناسي و هنر دوره اشکاني" مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد در گروه باستان شناسي دانشگاه تهران از نيم سال دوم تحصيلي 88-1378 تا کنون.
 • تدريس واحد درسی"زبان انگلیسی تخصصي" مقطع کارشناسي ارشد در گروه صنايع دستي و گرافيک موسسه آموزش عالي سوره در نيم سال اول تحصيلي 89-1388.
 • تدریس واحد درسی "تاریخچه باستان شناسیمقطع کارشناسي در گروه باستان شناسي دانشگاه تهران در نيم سال دوم تحصيلي 91-1390.
 • تدریس واحد درسی "روش کاوش در باستان شناسیمقطع کارشناسي در گروه باستان شناسي دانشگاه تهران از نيم سال دوم تحصيلي 91-1390  تا کنون
 • تدریس واحد درسی " زبان انگلیسی تخصصيمقطع کارشناسي در گروه باستان شناسي دانشگاه تهران در نيم سال دوم تحصيلي 91-1390 .
 • تدریس مجازی واحد درسی "هنر در تاریخ 1"، گروه پژوهش هنر واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی، نیم سال اول تحصیلی 94-1393.
 • تدریس واحد درسی "بین النهرین در دوران تاریخیمقطع کارشناسي در گروه باستان شناسي دانشگاه تهران در نيم سال دوم تحصيلي 95-1394 .
 • تدریس واحد درسی "اسطوره شناسیمقطع کارشناسي در گروه باستان شناسي دانشگاه تهران در نيم سال دوم تحصيلي 95-1394  تا کنون
 • تدریس واحد درسی "باستان شناسی فرهنگ و تمدن ایران"، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مرمت بنا و شهری، دانشکده معماری و شهرسازی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، نیم سال اول سال تحصیلی 95-94 تا کنون.
 • تدریس واحد درسی "آسیای غربی" مقطع کارشناسي در گروه باستان شناسي دانشگاه تهران در نيم سال دوم تحصيلي 95-1394  تا کنون.
 • تدریس واحد درسی "مدیریت منابع فرهنگی" مقطع کارشناسی گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، 1400-1401.
 • تدریس واحد درسی "باستان شناسی قلمرو اشکانی" مقطع دکتری گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، 1400-1401.
 • و غیره.
7- راهنمایی پایان نامه
 • رضایی فائزه ، بررسی و مطالعه نقاشی های دوراروپوس از سبک هنری تا محتوا، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، 1391.
 • سلیمی صلاح، "بررسی و تحلیل محوطه های اشکانی حاشیه شرقی رودخانه زاب کوچک در شهرستان سردشت"، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، 1395.
 • احمدی سعیده، "بررسی و ارزیابی راهنامه ایزیدور خاراکسی به استناد منابع مکتوب و یافته های باستان شناسی"، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، 1395.
 • رضایی رضوان، تحلیل تصاویر خدایان، ایزدان و الهه ها بر روی آثار هنری دوره سلوکی و اشکانی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، 1395.
 • علی نژاد زهرا، "بررسی و تحلیل باستان شناختی سکه های سلوکی موزه همدان"، پایان نامه دوره دکتری گروه باستان شناسی دانشگاه تهران با همکاری انجمن سکه شناسی آمریکا (پرفسور آرتور هوتن)، 1396.
 • محبوبی سارا، "باستان شناسی دوره اشکانی گیلان (معضلات و ابهامات)"، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، 1396.
 • و غیره.
 •  
8- مشاوره پایان نامه
 • پور احمد صدیقه، تشکیلات نظامی اشکانیان، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، 1390.
 • میرمجیدی فرزانه سادات، بررسی تصویری تقابل نمادین حیوانی در دوران قبل از اسلام و نمود آن در دوران اسلامی، گروه گرافیک موسسه آموزش عالی سوره، 1391.
 • علیزاده زینب، شهرسازی سرزمین های شرقی ایران در دوره اشکانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، 1391
 • پویا عبدالملکی، برج های نیایشگاهی اورارتویی و نمونه های هخامنشی و پساهخامنشی، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، 1391.
 • سوهانی سامان ، بررسی تشکیلات نظامی روم در دوره اشکانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه باستان شناسی دانشگاه تهران،1391
 • صفایاری رویا، آتشدان ها و نیایشگاه های هخامنشی، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، 1391.
 • مینو خالقی، احیای باغ های ایرانی بر اساس منشور فلورانس (مطالعه موردی: باغ نگارستان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه معماری دانشگاه شهید بهشتی، 1392.
 • علی روشن ضمیر، بررسی و طبقه بندی باستان شناختی ظروف سفالی عصر آهن موزه مقدم، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، 1392.
 • سعید ماهر، بررسی باستان شناختی و آزمایشگاهی چهار اثر پارچه ای صفوی موزه مقدم، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه باستان شناسی دانشگاه اردبیل، 1392.
 • رسول احمدی، بررسی قلاع اشکانی و ساسانی استان قم، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، 1392.
 • زهرا طیاری، پژوهشی در ظروف منسوب به سیتولای موزه ملی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، 1392.
 • امین پورعلی، بررسی و آسیب شناسی باستان شناسانه جاذبه های گردشگری شوش، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، 1392.
 • علی قاسمی، بررسی و مطالعه مهر و اثر مهرهای سلوکی و اشکانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، 1392.
 • فریده نعمتی، بررسی فن شناسی شیشه های اشکانی، ساسانی و صدر اسلام موزه مقدم دانشگاه تهران، گروه مرمت آثار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1392.
 • غمگسار نسترن، بررسی آرایه های تزئینی موزه مقدم، گروه صنایع دستی دانشکده هنر دانشگاه سوره، 1393.
 • درویشی بان خدیجه، بررسی و تحلیل باستان­شناختی چهارطاقی­های منطقه پشتکوه، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، 1392.
 • قاسمی رضا، مطالعه تحلیلی نقوش مهرها و اثر مهرهای دوران سلوکی و اشکانی
 • نامی حسن، بررسی باستانشناسی محوطه های اشکانی دشت دره گز با تکیه بر نتایج کاوش شهر تپه چاپشلو، پایان نامه دوره دکتری گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، 1396،
 • جلیلی سروش، مطالعه ادوات جنگی دوره هخامنشی و نقش آن در شناخت ساختار نظامی آن دوره، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، 1396.
 • و غیره
 •  
9- داوری پایان نامه
 • غلامی حسین، بررسی آثار اشکانی شمال بویر احمد به منظور درک ساختارهای درون منطقه ای این بخش از زاگرس جنوبی، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، 1388.
 • علینژاد زهرا، منسوجات سده چهارم تا هشتم ه.ق(مورد مطالعاتی منسوجات موزه مقدم دانشگاه تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، 1389.
 • محمد مرادی، تفسیمات اداری عصر ایلخانی و مهر طغری، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، 1390.
 • بهرامی نهادفر مرتضی، بررسی و مطالعه آثار دوره هخامنشی قفقاز، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، 1391،
 • غلامی جهانپور، ساختار اداری شهر استخر، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، 1391
 • صونا نادری، گل مهرهای ساسانی موزه بندرعباس، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، 1391.
 • یزدانی افشین، نقش و جایگاه خلیج فارس در دوره هخامنشی براساس داده های باستان شناسی و منابع تاریخی، پایان نامه دکتری، گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، 1391.
 • و غیره.
 •  
10- داوری مقاله
 • داوری تعدادی از مقالات همایش ملی راه ابریشم، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، 1390.
 • داوری بیش از 50 مقاله برای نشریات علمی ـ پژوهشی و علمی ـ ترویجی و دانشجویی دانشگاه های کشور
 • داوری برخی از مقالات چهار دوره همایش بین المللی باستان شناسان جوان،  1400-1392.
 • داوری اختراع " محفظه همسان ساز" دانشگاه تهران، شماره ابلاغ داوری طرح 4393032، 1394
 • داوری بیش از 100 مقاله برای مجلات علمی و پژوهشی.
 • داور دو دوره جشنواره های بین المللی حرکت و فارابی، 1400-1401.
 • داوری ده جلد کتاب انتشارات سمت، جهاد دانشگاهی و دانشگاه تهران .
 • داور و ناظر طرح های پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، 1398-1401.
 • و غیره ..

11- سخنرانی
 • سخنرانی در هم اندیشی موزه ملی ایران با وبلاگ نویسان با موضوع «تعامل موزه ها، جامعه و رسانه های نوین»، در هفته میراث فرهنگی، 1391.
 • سخنرانی در نشست تخصصی باستان شناسی و هنر دوره سلوکی و اشکانی، با موضوع « تحلیلی بر اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر یونانی مآبی در ایران، تداوم یا تغییر؟»، 1391.
 • ده پهلوان مصطفی و زهرا علی نژاد، تاملی دیگر در نشان و منوگرام ضرابخانه های اشکانی، همایش بین المللی باستان شناسان جوان، آبان ماه 1392.
 • سخنرانی در سلسله نشست های کمیته سکه شناسی ایکوم در موزه مقدم تحت عنوان «ضرابخانه های اشکانی به استناد یافته های باستان شناختی و منابع مکتوب»، آبان ماه  1392.
 • سخنرانی در پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در قالب سلسله نشست های گزارش به همکار، تحت عنوان "گزارش مقدماتی کاوش آموزشی و پژوهشی قره تپه سگزآباد در سال 1393". زمان برگزاری مرداد ماه 1394.
 • و غیره.

12- شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی
 • شرکت در کارگاه «خلاقیت و حل مساله»، برگزار کننده: دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران، 1390.
 • شرکت در کارگاه «مبانی نظری اندیشه های امام خمینی ره»، برگزار کننده: دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران، 1390.
 • شرکت در کارگاه «آشنایی با قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه های اداری»، برگزار کننده: دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران، 1390.
 • شرکت در کارگاه «مدیریت و رفتار سازمانی در سازمان های عمومی»، برگزار کننده: دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران، 1390.
 • شرکت در کارگاه «مدیریت استرس»، برگزار کننده: اداره کل کارگزینی و نیروی انسانی دانشگاه تهران، 1390.
 • شرکت در کارگاه « آشنایی با منابع اطلاعات علمی»، برگزار کننده: کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی دانشگاه تهران، 1390.
 • شرکت در کارگاه «مهارت های مقاله نویسی به زبان انگلیسی» انتشارات Springer  و Edanz، برگزار کننده: اداره خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه تهران، 1391.
 • شرکت در کارگاه آموزشی «اخلاق حرفه ای سازمانی» نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه تهران، 1392.
 • شرکت در کارگاه آموزشی «اندیشه سیاسی اسلام» نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه تهران، 1392.
 • شرکت در دوره آموزشی ITP در موزه های بریتیش میوزیم و 12 موزه دیگر کشور انگلستان از 3 آگوست تا 21 سپتامبر 2014 (1393).
 • و ...

13- فعالیت های میدانی باستان شناسی
 • يک دوره همکاري با اداره ميراث فرهنگي شهرستان کرج در گمانه زني و تعيين حريم محوطه آلارد رباط کريم در تابستان سال 1382.
 • يک دوره همکاري با اداره ميراث فرهنگي شهرستان کرج در گمانه زني و تعيين حريم محوطه راشته بخش پاکدشت، شهرستان کرج در تابستان سال1383.
 • يک دوره همکاري با اداره ميراث فرهنگي مازندران در زمينه شناسايي و ثبت محوطه هاي باستاني منطقه کياسر.1383.
 • يک دوره همکاري با سازمان ميراث فرهنگي استان تهران در زمينه کاوش در دژ رشکان شهر ري.1385.
 • يک دوره کاوش در محوطه بمپور ايرانشهر بلوچستان به سرپرستي استاد مهدي رهبر،1382.
 • سرپرست هیات کاوش آموزشی گروه باستان شناسی دانشگاه تهران در محوطه سگزآباد دشت قزوین، اردیبهشت و خرداد ماه 1393.
 • سرپرست هیات کاوش آموزشی گروه باستان شناسی دانشگاه تهران در محوطه سگزآباد دشت قزوین، اردیبهشت و خرداد ماه 1394.
 • سرپرست پروژه تعیین عرصه و حریم تپه های قبرستان و قره تپه سگزآباد، خرداد و تیرماه 1395.
 • سرپرست پروژه بازنگری یافته های محوطه قومس با همکاری موزه ملی ایران، 1398.
 • سرپرست هیات کاوش آموزشی گروه باستان شناسی دانشگاه تهران در محوطه سگزآباد دشت قزوین، مرداد، شهریور و مهرماه  1395، 1396، 1397، 1398، 1400.
 • سرپرست کاوش گورستان تاریخی شغاب بوشهر، 1400.

14-  فعاليت هاي اجرايي و فرهنگی 
دکتر مصطفی ده پهلوان
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
 آدرس:تهران خیابان امام خمینی،خیابان سی تیر،خیابان پروفسور  رولن،شماره دو،رو به روی موزه ملی،ساختمان پژوهشگاه میراث  فرهنگی و گردشگری طبقه اول