مدیران پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

معاونان

روسای پژوهشکده ها

مدیران حوزه ریاست

این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.

مدیران معاونت پژوهشی

مدیران معاونت اداری مالی و توسعه مدیریت

مدیران معاونت فناوری و کاربردی سازی