calendar

25 10 2022

در قالب طرح پژوهشی در پژوهشکده مردم‌شناسی انجام شد

مطالعه تطبیقی تاریخ مردم‌شناسی ایران و ترکیه

به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، علیرضا حسنزاده مجری طرح و عضو هیأت علمی پژوهشکده مردمشناسی 3 مهر 1401 با اعلام این خبر گفت: برای نخستینبار در میان کشورهای خاورمیانه، دو کشور ایران و ترکیه، مراکز مردمشناسی خود را شکل بخشیده و آغازگر مطالعات مردمشناسی در منطقه مورد بحث بودهاند.

او افزود: در عین حال موزههای مردمشناسی در این دو کشور نیز نه تنها جایگاهی مهم در بازنمایی فرهنگ و تمدن و هویت ملی و محلی داشتهاند، که یکی از نتایج شکلگیری نهادی رشته مردمشناسی در دو کشور یاد شده بودهاند.

رییس پژوهشکده مردم‌شناسی تصریح‌کرد: بررسی تاریخ شکلگیری رشته مردمشناسی در دو کشور یاد شده، درک تفاوت و شباهتهای گفتمانی، نظری و روششناختی آنها و آشنایی با تجربه مردمشناسان ترکیه در زمینه تعریف موزه مردمشناسی که کشور ما در این زمینه با بحرانهایی در تعریف و طبقهبندی موزه مردمشناسی رو به روست در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

مجری طرح مطالعه تطبیقی تاریخ مردم‌شناسی ایران و ترکیه افزود: محقق در این پژوهش به بررسی تطبیقی تاریخ علم مردمشناسی در دو کشور ایران و ترکیه که از پیشگامان این رشته در منطقه محسوب میشوند، پرداخته و بر این مبنا تاریخ علم یاد شده در دوره مدرن و ماقبل مدرن و معاصر بررسی شده است.

به گفته حسن‌زاده، این طرح تفاوتهای موسسهای شدن در رشته مردمشناسی به عنوان یک شاخه مهم از علوم میراثی را در دو کشور ایران و ترکیه بررسی می‌کند.