calendar

01 03 2023

با حضور اعضای هیأت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری:

«کتیبه‌خوانی با موسیقی شعر» در کرسی ترویجی بررسی شد

موضوع «کتیبه‌خوانی با موسیقی شعر» به همت معاونت فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در قالب کرسی ترویجی بررسی شد.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، داریوش ذوالفقاری در این کرسی که نادر کریمیان سردشتی به عنوان ناقد و مژگان اسماعیلی در جایگاه مدیر جلسه، حضور داشتند گفت: علم ادبیات علمی ابزاری است برای فهم بعضی از علوم دیگر؛ این علم در پژوهش‌های میدانیِ کتیبه‌شناسی و کتیبه‌خوانی به یاری پژوهشگر می‌آید و او را در خوانش درست کتیبه و فهم متن آن کمک می‌کند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری افزود: گام نخست در پژوهش‌های حوزۀ کتیبه‌ها، خوانش درست متن کتیبه است و اگر متنی به درستی خوانده نشود مسائل دیگری که بر پایۀ خوانش نادرست مطرح می‌شوند مورد اعتماد نیستند و هر اجتهادی پیش از درست خواندن متن کتیبه، اجتهاد در برابر نص است.

او تصریح‌کرد: در پژوهش پیش رو مسئلۀ اصلی این است که آیا از بین علوم ادبی، علم عروض و قافیه( موسیقی بیرونی و کناری شعر) نقشی در خواندن درست کتیبه‌ها دارد یا خیر؟ به دیگر سخن آیا کسی که با علم عروض و قافیه آشنایی داشته باشد، این آشنایی و تبحر می‌تواند از او در خوانش کتیبه‌های دوران اسلامی که متن آنها شعر فارسی است دستگیری کند؟

ذوالفقای افزود: نگارنده برای پاسخ به این پرسش، متن چندین کتیبه را بررسی کرده است و چند کتیبه را که توسط دیگران درست خوانده نشده و او بر پایۀ موسیقی شعر متوجه این موضوع شده، با تصویر و متن در ضمن این جستار مطرح کرده است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با اشاره به اینکه کتیبه‌ها از شهرهای تهران، کاشان، نهاوند و یزد انتخاب شده‌اند افزود: در پایان هم این نتیجه حاصل شده است که آشنایی با موسیقی شعر(وزن و قافیه)  پژوهشگر عرصۀ کتیبه‌پژوهشی را در خواندن درست متن کتیبه‌ها یاری می‌کند و این مهارت و آشنایی مانند ابزاری بسیار ارزشمند در این امر  به یاری او می‌آید.