calendar

19 09 2023

در کرسی ترویجی مطرح شد

اثرات کرونا بر گردشگری و تاب‌آوری در مقابل شوک‌های آینده / کاهش 90درصدی ورود گردشگران خارجی به کشور

کرسی ترویجی«اثرات کرونا بر گردشگری و تاب‌آوری در مقابل شوک‌های آینده با استفاده از تجارب موفق» به همت معاونت فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار شد.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، ارشک مسائلی عضو هیأت علمی گروه پژوهشی گردشگری در این نشست که ناصر رضایی مدیر گروه پژوهشی گردشگری مدیر آن بود گفت: امروزه رشد اقتصادی کشورها و نرخ اشتغال ميليون‌ها نفر در اقتصاد جهاني به بخش گردشگري و حمل و نقل وابسته شده است؛ اين بخش علاوه بر بخش هاي اصلي گردشگري، (بخش هاي حمل و نقل، اقامتگاه‌ها، غذا و نوشيدني، خدمات پرواز، تفريحات و سرگرمي) بر صنايع و بخش‌هاي ديگر از جمله مغازه داران، توليدکنندگان، رستوران‌ها و ... (زنجيره ارزش) نيز اثرگذار است.

او افزود: بر اساس داده‌هاي سازمان بهداشت جهاني، ويروس کوويد-19 تا تاريخ 14 ژانويه 2022، بيش از 318 ميليون نفر را درگير خود کرده و قريب به  5518 هزار مرگ در سطح جهاني را در پی داشته است، تعداد گردشگران ورودي از ابتداي ژانويه 2020 تا سپتامبر 2021 قريب به 76 درصد کاهش یافته و بر اساس داده‌هاي سازمان گردشگري جهاني، ورود گردشگران در سال 2020 به مقدار 30 سال گذشته برگشته است و 900 ميليارد دلار کاهش در حساب‌هاي ورودي گردشگران بين‌المللي ايجاد کرده که اين مقدار 93 درصد کاهش خدمات صادراتي و 4 درصد کاهش در تجارت در سال 2020 را به همراه داشته است.

مسائلی اظهارکرد: برآوردها حاکي از کاهش 2 تريليون دلاري در اقتصاد جهاني در سال 2021 است و از طرفي گزارشات سازمان جهاني گردشگري سازمان ملل گوياي آن است که بخش صادرات گردشگري تا سال 2023 و بعدتر از آن به سطوح قبل از کرونا باز نخواهد گشت  و از طرفي، بسياري از نظرسنجي هاي صادراتي ديگر بيانگر آن است که مقادير سال 2019 از سال 2024 و بعدتر اتفاق خواهد افتاد.

عضو هیأت علمی گروه پژوهشی گردشگری گفت: گزارشات بانک جهاني، سازمان جهاني گردشگري سازمان ملل، شوراي جهاني سفر و گردشگري، آنکتاد و سازمان بين المللي کار، اثرات کرونا بر توليد ناخالص داخلي و تجارت کشورها را بررسي کرده‌اند که گوياي کاهش درآمد افراد حوزه گردشگري و افت رشد توليد ناخالص داخلي و اشتغال بخصوص در صنايع مرتبط با گردشگري است حال هر چه سهم گردشگري از توليدناخالص داخلي کشوري افزايش يابد، اثرات کاهش توليدناخالص داخلي ناشي از کرونا نيز افزايش مي‌يابد.

او با بیان‌اینکه، کرونا به دليل نياز به ارتباط نزديک، رو در رو و مستقيم افراد در حوزه گردشگري اثرات منفي اقتصادي و افزايش بيکاري در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط  صنايع گردشگري دارد تصریح‌کرد: به طور کلي کرونا اثرات عميقي همچون کاهش تولید ناخالص داخلی و تجارت کشورها، افزایش هزینه‌های بین‌المللی، کاهش اشتغال، افزایش هزینه‌های مبادلاتی، کاهش شدید سفرها و کاهش در تقاضای خدماتی صنایع مرتبط با گردشگری بر اقتصاد کشورهاي مختلف اعم از توسعه يافته و در حال توسعه داشته است.

ارائه دهنده این کرسی ترویجی در ادامه افزود: صنعت سفر و گردشگري ايران نيز از آسيب‌هاي ناشي از کرونا مصون نمانده و در دوره کرونا که قريب به بيش از 90 درصد گردشگران خارجي ورودي به کشور کاهش داشته است، 1.13 درصد توليد ناخالص داخلي و 1.88 درصد افزايش بيکاري براي کشور به وجود آورده است.

 مسائلی گفت: در ايران عدم وجود راهبرد موثر در توقف زنجيره کرونا و بيماري و فوت، ورود گردشگران خارجي، خطر و ريسک ناشي از بيماري به همراه دارد لذا گردشگراني که قصد بازديد ايران را داشته، مقاصد خود را به ساير کشورهاي موفق در مقابله با کرونا (منطقه خاورميانه و شمال آفريقا) تغيير دادند که اين موضوع به اثرات چندبعدي گردشگري و ارتباط آن با حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، محيط زيست، بهداشت و امنيت (مانند تروريسم، زلزله، ابولا، سارس و زيکا) اشاره دارد؛ به همين دليل صنعت گردشگري به عنوان صنعتي آسيب پذير توصيف مي‌شود.

عضو هیأت علمی گروه پژوهشی گردشگری اظهارکرد: نکته اصلي در اين خصوص آن است که همواره صنعت گردشگري با توجه به ساختار خود مي تواند دچار بحران‌هاي بيروني اين چنيني شود لذا شناخت دقيق بحران و استفاده از تجربيات موفق در سطح بين‌المللي مي‌تواند مسير خروج از بحران‌هاي مشابه در آينده را سرعت بخشد؛ با اين نگاه تحقيق حاضر به دنبال مدل‌سازي نظري و مفهومي اثرگذاري کرونا بر گردشگري و اقتصاد و در ادامه راهبردها و سياست‌هاي کشورهاي مختلف در چگونگي حفظ اقتصاد و بخش گردشگري در مواجهه با تکانه‌هاي منفي کرونا است که مي تواند درس‌ها و تجربيات گران‌بهايي را در مواجهه با موارد مشابه به همراه داشته باشد.

در ادامه ارشک مسائلی به برخی پرسش‌های بهار بیشمی عضو هیأت علمی گروه گردشگری و خه‌بات درفشی مدیر پژوهشی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری که به عنوان ناقد در این کرسی حضور داشتند پاسخ گفت.