معاونت پژوهشی

این معاونت نسبت به برنامه پژوهشی پژوهشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت¬های پژوهشی در غالب برنامه¬های میان مدت و بلند مدت و مبتنی بر سند چشم¬انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین، اقدام می¬کند. از دیگر فعالیت¬های این معاونت تدوین آیین¬نامه¬ها و دستورالعمل¬ها و پایش و نظارت بر روند پژوهشی پژوهشگاه براساس تقویم تعیین شده، در طرحنامه پروژه¬های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی است. معاونت پژوهشی با سه بخش مدیریت امور پژوهشی، مدیریت تحصیلات تکمیلی و مدیریت کتابخانه و مرکز اسناد، در راستای تحقق اهداف عالی پژوهشگاه به فعالیت می¬پردازد.-

 

وظایف معاونت

- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس پژوهشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن

-تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب

- ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس پژوهشگاه درخصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر

- پیشنهاد افراد واحد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست پژوهشگاه

- نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها

- برنامه ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی ربط مطابق با اولویتهای پژوهشگاه

- همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های پژوهشگاه

- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی، کتابخانه ها، بانکهای اطلاعاتی پژوهشگاه،مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوط

- اولویت بخشی به پژوهش و نوآوری در حوزه نظری و پژوهشهای کاربردی و مورد نیاز کشور

- توسعه، تقویت و هدایت طرحهای پژوهشی مصوب با اولویت پژوهشهای کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه و نقشه جامع علمی
کشور
- کنترل و نظارت بر فرایندهای پژوهشی پژوهشگاه براساس تقویم تعیین شده در طرح نامه پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی.

 - همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی برای سایر موسسات و دستگاههای اجرایی.

- برنامه ریزی برای استفاده اعضای هیات علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور( اعم از مراکز علمی پژوهشی و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوب.

- تهیه برنامه پژوهشی پژوهشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت برای طرح در شورای تخصصی

پژوهشی پژوهشگاه.

- بررسی و ارزیابی فعالیتهای پژوهشگاه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور براساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه

جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در شورای پژوهشگاه.

- شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمی پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی پژوهشی

سایر حوزه های پژوهشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به اهداف میراث فرهنگی و گردشگری کشور.

- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای پژوهش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آیین نامه

های اجرایی مربوط.

- برنامه ریزی امور پژوهشی، آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه و اجرای برنامه ها و

فعالیتهای پژوهشی و آموزشی هر پژوهشکده و ارائه گزارش لازم به هیات رئیسه.

- برنامه ریزی پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین.

- اهتمام به برگزاری دوره های توانمند سازی و دانش افزایی

- نظارت بر امور ارتقای پایه و مرتبه به اعضای هیات علمی پژوهشگاه

- برنامه ریزی برای ارتقای مهارت های علمی تخصصی دانشجویان و دانش پژوهان برای ورود به جامعه.

ذات الله نیکزاد
سرپرست معاونت پژوهشی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.