اخبار پژوهشکده

برگزاری نشست تخصصی پته دوزی کرمان زیر نظر استاد شهین پزشکی در پژوهشکده هنرهای سنتی