معرفی پیشکسوتان
.
 

هادی تجویدی

 استاد هادی تجویدی سوای کسب فیض از محیط خانوادگی در محضر استادان نامی عصر به آموختن نکات باریک هنر نقاشی نیز پرداخت.

بدین ترتیب که پس از تکمیل تحصیلات متداول آن عصر مدتی در محضر آقا ابراهیم نعمت اللهی متداول معروف به نقاشباشی که از هنرمندان بنام عصر خود بود و عرفان و روشن ضمیری را با هنر توام کرده بود به کسب فیض پرداخت و چنان شد که میان استاد و شاگرد دنیایی آمیخته به محبت و صمیمیت بوجود آمد و در حقیقت این استاد و شاگرد بزرگوار در زندگی هادی عنوان پیر مرشد شد و رهبر نفسانیات وی را پیدا کرد. تاثیر معاشرت و مصاحبت این نقاش روشن ضمیر تا آخر عمر در زندگی هادی باقی‌ماند چنانکه خود وی نیز تا لحظه آخر عمر زندگی جز زندگی جز به معنویات و تکمیل دانش و هنر به چیز دیگری نپرداخت.
هادی از محضر استادان دیگر مثل آقا میرزا احمد نیز تعلیم گرفت و در مکتب او با هنرمندانی دیگر نیز آشنا شد، از آن جمله در مکتب اخیر با حاج مصور الملکی نقاش معروف اصفهانی همدرس و هم مکتب بود. زیبایی شهر اصفهان و بناهای مزین به نقوش و تصاویر دل انگیز آن مکمل تعلیمات و راهنماییهای استادانش گشتند. عالی قاپو، چهل ستون، مدرسه مادرشاه، و سایر بناهای تاریخی شهر اصفهان روح هادی را به سوی کمال هنر ایرانی سوق میدادند و به همین جهت با آنکه در سال 1295 که به اتفاق استاد و برادر خود مهدی به طهران آمد و به بنا به دعوت مرحوم حکیم الملک وزیر فرهنگ وقت به سمت معلمی آبرنگ در مدرسه کمال الملک مشغول خدمت شد و فن طبیعت سازی و نقاشی واقع سازی را در محضر مرحوم کمال الملک تکمیل کرد با این همه تمایل واقعی وی نسبت به هنر تزیینی ایرانی و نقاشی به شیوه ملی هرگز ضعیف نشد و هنگامیکه در سال 1310 به امر و دستور اعلیحضرت فقید رضا شاه کبیر که گرایشی خاص به زنده کردن آیین‌ها و شیوه‌های کهن ایرانی دست داشت به مدرسه کمال الملک رشته‌های مختلف هنر ایرانی از قبیل مینیاتور، تذهیب، رشته کاشی سازی، و سایر شعب هنرهای باستانی این سرزمین اضافه گردید و استادان هریک از این رشته‌ها را از طریق مسابقه بین هنرمندان وقت انتخاب میکردند هادی تجویدی در مسابقه نقاشی ظریف ایرانی (مینیاتور) میان همه هنرمندان آن زمان حایز رتبه اول گردید و به این جهت به سمت استادی رشته مزبور انتخاب شد و این سمت را تا آخر عمر حفظ کرد و به انجام خدماتی توفیق یافت که از آن جمله تربیت شاگردانی است که هر یک امروز در طریق و شیوه خود استادانی بنامند.
آقایان علی کریمی، محمد علی زاویه، ابوطالب مقیمی، علی مطیع، زوار و شادروان عقیلی از جمله شاگردان وی بوده‌اند.
هادی تجویدی در مدت زندگی خود آثاری بدیع بوجود آورد که اکنون زینت‌بخش اکثر موزه‌های ایران و اروپا و مجموعه‌های شخصی است. چند اثر خوب وی در موزه هنرهای زیبای کشور باقیست که از آن جمله تک چهره اعلیحضرت فقید رضا شاه کبیر و همچنین یکه صورت شاهنشاه آریا مهر میباشد. قطعه نیمه کاره یوسف و یعقوب آخرین اثر وی است که به علت فرارسیدن مرگ ناگهانی وی که در تاریخ 21 اسفند هزار و سیصد و هجده اتفاق افتاد به اتمام نرسید. دیگر از آثار برگزیده وی مجلس سلطان محمود و فردوسی است که در مجموعه خانوادگی آن روانشاد نگاهداری میشود و از شاهکارهای هنر ایرانی است.
هادی تجویدی به جز نقاشی و خوشنویسی از موسیقی نیز بهره داشت و تار را نیکو می نواخت و در این فن نزد استاد غلامحسین درویش خان به تعلیم پرداخته بود. تجویدی از استادان سلف به رضای عباسی نقاش مشهور عصر صفویان ارادت خاصی داشت و به شیوه وی تمایل داشت. از هادی تجویدی پنج فرزند سه پسر و دو دختر باقیمانده که از هنر بهره‌ها دارند پسران آن مرحوم امروز به سمت استادی هنرهای زیبا در هنرستانهای مختلف هنرهای زیبای کشور مشغول تعلیم و تربیت هنر جویان می باشند.

دانلود فیلم : هادی تجویدی

هادی تجویدی

 استاد هادی تجویدی سوای کسب فیض از محیط خانوادگی در محضر استادان نامی عصر به آموختن نکات باریک هنر نقاشی نیز پرداخت.

بدین ترتیب که پس از تکمیل تحصیلات متداول آن عصر مدتی در محضر آقا ابراهیم نعمت اللهی متداول معروف به نقاشباشی که از هنرمندان بنام عصر خود بود و عرفان و روشن ضمیری را با هنر توام کرده بود به کسب فیض پرداخت و چنان شد که میان استاد و شاگرد دنیایی آمیخته به محبت و صمیمیت بوجود آمد و در حقیقت این استاد و شاگرد بزرگوار در زندگی هادی عنوان پیر مرشد شد و رهبر نفسانیات وی را پیدا کرد. تاثیر معاشرت و مصاحبت این نقاش روشن ضمیر تا آخر عمر در زندگی هادی باقی‌ماند چنانکه خود وی نیز تا لحظه آخر عمر زندگی جز زندگی جز به معنویات و تکمیل دانش و هنر به چیز دیگری نپرداخت.
هادی از محضر استادان دیگر مثل آقا میرزا احمد نیز تعلیم گرفت و در مکتب او با هنرمندانی دیگر نیز آشنا شد، از آن جمله در مکتب اخیر با حاج مصور الملکی نقاش معروف اصفهانی همدرس و هم مکتب بود. زیبایی شهر اصفهان و بناهای مزین به نقوش و تصاویر دل انگیز آن مکمل تعلیمات و راهنماییهای استادانش گشتند. عالی قاپو، چهل ستون، مدرسه مادرشاه، و سایر بناهای تاریخی شهر اصفهان روح هادی را به سوی کمال هنر ایرانی سوق میدادند و به همین جهت با آنکه در سال 1295 که به اتفاق استاد و برادر خود مهدی به طهران آمد و به بنا به دعوت مرحوم حکیم الملک وزیر فرهنگ وقت به سمت معلمی آبرنگ در مدرسه کمال الملک مشغول خدمت شد و فن طبیعت سازی و نقاشی واقع سازی را در محضر مرحوم کمال الملک تکمیل کرد با این همه تمایل واقعی وی نسبت به هنر تزیینی ایرانی و نقاشی به شیوه ملی هرگز ضعیف نشد و هنگامیکه در سال 1310 به امر و دستور اعلیحضرت فقید رضا شاه کبیر که گرایشی خاص به زنده کردن آیین‌ها و شیوه‌های کهن ایرانی دست داشت به مدرسه کمال الملک رشته‌های مختلف هنر ایرانی از قبیل مینیاتور، تذهیب، رشته کاشی سازی، و سایر شعب هنرهای باستانی این سرزمین اضافه گردید و استادان هریک از این رشته‌ها را از طریق مسابقه بین هنرمندان وقت انتخاب میکردند هادی تجویدی در مسابقه نقاشی ظریف ایرانی (مینیاتور) میان همه هنرمندان آن زمان حایز رتبه اول گردید و به این جهت به سمت استادی رشته مزبور انتخاب شد و این سمت را تا آخر عمر حفظ کرد و به انجام خدماتی توفیق یافت که از آن جمله تربیت شاگردانی است که هر یک امروز در طریق و شیوه خود استادانی بنامند.
آقایان علی کریمی، محمد علی زاویه، ابوطالب مقیمی، علی مطیع، زوار و شادروان عقیلی از جمله شاگردان وی بوده‌اند.
هادی تجویدی در مدت زندگی خود آثاری بدیع بوجود آورد که اکنون زینت‌بخش اکثر موزه‌های ایران و اروپا و مجموعه‌های شخصی است. چند اثر خوب وی در موزه هنرهای زیبای کشور باقیست که از آن جمله تک چهره اعلیحضرت فقید رضا شاه کبیر و همچنین یکه صورت شاهنشاه آریا مهر میباشد. قطعه نیمه کاره یوسف و یعقوب آخرین اثر وی است که به علت فرارسیدن مرگ ناگهانی وی که در تاریخ 21 اسفند هزار و سیصد و هجده اتفاق افتاد به اتمام نرسید. دیگر از آثار برگزیده وی مجلس سلطان محمود و فردوسی است که در مجموعه خانوادگی آن روانشاد نگاهداری میشود و از شاهکارهای هنر ایرانی است.
هادی تجویدی به جز نقاشی و خوشنویسی از موسیقی نیز بهره داشت و تار را نیکو می نواخت و در این فن نزد استاد غلامحسین درویش خان به تعلیم پرداخته بود. تجویدی از استادان سلف به رضای عباسی نقاش مشهور عصر صفویان ارادت خاصی داشت و به شیوه وی تمایل داشت. از هادی تجویدی پنج فرزند سه پسر و دو دختر باقیمانده که از هنر بهره‌ها دارند پسران آن مرحوم امروز به سمت استادی هنرهای زیبا در هنرستانهای مختلف هنرهای زیبای کشور مشغول تعلیم و تربیت هنر جویان می باشند.

دانلود فیلم : هادی تجویدی

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما