معرفی پیشکسوتان
.
 

احمد فیناستیان

استاداحمدفیناستیان درسال1316دراصفهان متولدشد.قبل ازاوچهاربرادربزرگتردرکارگاه قلمزنی استادمحمود کاشـی زاده مشغول به کاربودندو وی که کوچکترین فرزندخانـواده محسوب می شد در8سـالگی به خدمت استاددرآمدومدت 17سال نزدایشان به آموزش هنرقلمزنی پرداخت.سپس به تهران آمده و به مدت 6    سال نزداستاد احمدشکوهی ودرکارگاه ایشان به کارپرداخت.درسن24سالگی باایجادکارگاهی درخیابان ری    به کارمستقل پرداخت.درسال 1346 به توصیه وتشویق استاد دهنوی به استخدام کارگاه‌های هنری وزارت   فرهنگ  و هنر درآمد وزیر نظر ایشان به کارمشغول شد.تا سال 1353 کار به صورت گروهی اجرامی شد و طرح های استاد دهنوی درکارگاه به صورت گروهی قلمزنی می شد و از این سال به بعدکارهای ا نفرادی با هویـت فردی ایشان صورت گرفت.
جام پایه دارد و پوست باخط نقره آیه الکرسی – تابلو ملائکه با آرم جمهوری اسلامی -گلـدان برنجی با نقـش  سلجوقی ازآثارسال‌های 1362ـ 1368 ایشان است که درگنجینه هنرهای سنـتی سـازمان میـراث فـرهنــگی  نگهداری می شود.
استاد فیناستیان ازسال 1362 به آموزش این هنرپرداخت که شاگردان برجسته ای را تحویل جامعه داده‌اند. از دیگرآثار ایشان تابلوی بسم اله الرحمن الرحیم است که برسر در تالار آئینه کاخ  مرمر نصب شده است. جار110  شاخه بنام حضرت علی(ع) با نقش یاعلی که برای صحن مطهرحضرت رضا(ع) اجرا گردیده دیگر اثر ایشان است.

دانلود فیلم : احمد فیناستیان

احمد فیناستیان

استاداحمدفیناستیان درسال1316دراصفهان متولدشد.قبل ازاوچهاربرادربزرگتردرکارگاه قلمزنی استادمحمود کاشـی زاده مشغول به کاربودندو وی که کوچکترین فرزندخانـواده محسوب می شد در8سـالگی به خدمت استاددرآمدومدت 17سال نزدایشان به آموزش هنرقلمزنی پرداخت.سپس به تهران آمده و به مدت 6    سال نزداستاد احمدشکوهی ودرکارگاه ایشان به کارپرداخت.درسن24سالگی باایجادکارگاهی درخیابان ری    به کارمستقل پرداخت.درسال 1346 به توصیه وتشویق استاد دهنوی به استخدام کارگاه‌های هنری وزارت   فرهنگ  و هنر درآمد وزیر نظر ایشان به کارمشغول شد.تا سال 1353 کار به صورت گروهی اجرامی شد و طرح های استاد دهنوی درکارگاه به صورت گروهی قلمزنی می شد و از این سال به بعدکارهای ا نفرادی با هویـت فردی ایشان صورت گرفت.
جام پایه دارد و پوست باخط نقره آیه الکرسی – تابلو ملائکه با آرم جمهوری اسلامی -گلـدان برنجی با نقـش  سلجوقی ازآثارسال‌های 1362ـ 1368 ایشان است که درگنجینه هنرهای سنـتی سـازمان میـراث فـرهنــگی  نگهداری می شود.
استاد فیناستیان ازسال 1362 به آموزش این هنرپرداخت که شاگردان برجسته ای را تحویل جامعه داده‌اند. از دیگرآثار ایشان تابلوی بسم اله الرحمن الرحیم است که برسر در تالار آئینه کاخ  مرمر نصب شده است. جار110  شاخه بنام حضرت علی(ع) با نقش یاعلی که برای صحن مطهرحضرت رضا(ع) اجرا گردیده دیگر اثر ایشان است.

دانلود فیلم : احمد فیناستیان

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما