معرفی پیشکسوتان
.
 

محمود دهنوی

استاد محمود دهنوی به سال1305 دراصفهان تولد یافت.پدرش بااین که فلاح بود، فرزند خود را از 7 سالگی به فرا گرفتن هنرقلمزنی تشویق کرد.محمودپس از4سال تحصیلات ابتدائی مستقیمازیرنظرآقاکریم عتیقه چی تحت تعلیم قرارگرفت ومدت سه سال نزد وی کارکرد.ابتدابرروی صفحاتی چون روی و ورشووبرنج کارمی کرد ولی چندی نگذشت که تحت تعلیم رضانایب پور درآمدوبرروی اشیای نقره کارکرد.پس از5سال تصمیم بـه دائرکردن کارگاه مستقلی گرفت ودر19سالگی به این هدف رسید.مدت 9سال درکارگاه خودبه کارقلـم زنـی پرداخت وپس ازآن باخانواده اش به تهران آمدوباراهنمائیهای استـادانی چون حسین مصورالملکی و علــی کریمی به اداره کل هنرهای زیبای کشور راه یافت.
   آثارارزنده ای ازاین هنرمندبه صورت گلدان یاجام برجای مانده که به حضورشخصیتهای برجسته ای مانند ملکه هلند-پادشاه بلژیک-امپراتوراتیوپی ورئیس جمهوراتریش هدیه شده است.همچنین ساختـههای دسـت این هنرمنددرنمایشگاه 1958بروکسل به اخذمدال نقره نائل آمده است.

دانلود فیلم : محمود دهنوی

محمود دهنوی

استاد محمود دهنوی به سال1305 دراصفهان تولد یافت.پدرش بااین که فلاح بود، فرزند خود را از 7 سالگی به فرا گرفتن هنرقلمزنی تشویق کرد.محمودپس از4سال تحصیلات ابتدائی مستقیمازیرنظرآقاکریم عتیقه چی تحت تعلیم قرارگرفت ومدت سه سال نزد وی کارکرد.ابتدابرروی صفحاتی چون روی و ورشووبرنج کارمی کرد ولی چندی نگذشت که تحت تعلیم رضانایب پور درآمدوبرروی اشیای نقره کارکرد.پس از5سال تصمیم بـه دائرکردن کارگاه مستقلی گرفت ودر19سالگی به این هدف رسید.مدت 9سال درکارگاه خودبه کارقلـم زنـی پرداخت وپس ازآن باخانواده اش به تهران آمدوباراهنمائیهای استـادانی چون حسین مصورالملکی و علــی کریمی به اداره کل هنرهای زیبای کشور راه یافت.
   آثارارزنده ای ازاین هنرمندبه صورت گلدان یاجام برجای مانده که به حضورشخصیتهای برجسته ای مانند ملکه هلند-پادشاه بلژیک-امپراتوراتیوپی ورئیس جمهوراتریش هدیه شده است.همچنین ساختـههای دسـت این هنرمنددرنمایشگاه 1958بروکسل به اخذمدال نقره نائل آمده است.

دانلود فیلم : محمود دهنوی

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما