معرفی پیشکسوتان
.
 

حسن خواجه شیرانی

           استاد خواجه شیرانی ازهنرمندان بزرگ قلمزنی درسال1306درشهراصفهان متولدشد.از 8سالگی درکارگاه قلمزنی مشغول بکارشد.خدمت چنداستادازجمله استاداشرف زاده قلمزنی راکامل کردودرسال1342   به درخواست رئیس کارگاه قلمزنی اداره هنرهای زیبا استادمحمود دهنوی دعوت به کارشدوازاصفهان به    تهران عزیمت کرد.پس از22سال درسال1364 به سرپرستی کارگاه قلمزنی ونقره سازی نائل گشت وتـا   زمان بازنشستگی یعنی 1373 باهمین سمت انجام وظیفه کرد.
ازآثاراستاد, قلمزنی درهای ضریع مطهرامیرالـمومنین(ع)درنجف وامام حسین(ع) وحضرت ابوالفضل در   کربلا می باشد.همچنین تعدادی ازآثاراستـاد درموزه های اصفهان, موزه هنرهای مـلی ومیـراث فرهنگی   نگهداری میشود.استادحسن خواجه شیرانی دربسیاری ازنمایشگاههای داخل وخارج ازکشورشرکت کرده   وهم اکنون نیزفعالیت خودرا بادعوت مجددا"درسازمان میراث فرهنگی ادامه می دهد.

دانلود فیلم : حسن خواجه شیرانی

حسن خواجه شیرانی

           استاد خواجه شیرانی ازهنرمندان بزرگ قلمزنی درسال1306درشهراصفهان متولدشد.از 8سالگی درکارگاه قلمزنی مشغول بکارشد.خدمت چنداستادازجمله استاداشرف زاده قلمزنی راکامل کردودرسال1342   به درخواست رئیس کارگاه قلمزنی اداره هنرهای زیبا استادمحمود دهنوی دعوت به کارشدوازاصفهان به    تهران عزیمت کرد.پس از22سال درسال1364 به سرپرستی کارگاه قلمزنی ونقره سازی نائل گشت وتـا   زمان بازنشستگی یعنی 1373 باهمین سمت انجام وظیفه کرد.
ازآثاراستاد, قلمزنی درهای ضریع مطهرامیرالـمومنین(ع)درنجف وامام حسین(ع) وحضرت ابوالفضل در   کربلا می باشد.همچنین تعدادی ازآثاراستـاد درموزه های اصفهان, موزه هنرهای مـلی ومیـراث فرهنگی   نگهداری میشود.استادحسن خواجه شیرانی دربسیاری ازنمایشگاههای داخل وخارج ازکشورشرکت کرده   وهم اکنون نیزفعالیت خودرا بادعوت مجددا"درسازمان میراث فرهنگی ادامه می دهد.

دانلود فیلم : حسن خواجه شیرانی

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما