معرفی پیشکسوتان
.
 

مشالله عنایتی

استاد ماشاء اله عنایتی در سال 1309 در کاشان و در خانواده ای هنرمند متولد شد. هنربافندگی رانزد پدر آموخت . همچنین برادرانش در کسب مهارتهی گوناگون نقش یه سزائی داشتند. از دیگر اساتید ایشان : استاد علی خندان ، استادعلی طالبیان و استاد حسین کهال پور بوده اند.
استاد در رشته های گوناگون نساجی سنتی و همینطور قالی بافی مهارت به سزائی دارند. کار بافندگی را از سال 1320 در تهران آغازکرده اند. احیا ء دستگاه مخمل بافی سازمان میراث فرهنگی ، احیاء برخی شیوه های نساجی سنتی مانند بافت مخمل برجسته ، زری بافی سنتی به شیوه دارئی باف ، ساده و لُپه ای و آموزش و انتقال تجارب بارزش خود به شاگردان از خدمات ارزنده هنری – فرهنگی ایشان است .
آثار استاد عنایتی زینت بخش بسیاری از نمایشگاههای داخلی و خارجی بوده است.
 

دانلود فیلم : مشالله عنایتی

مشالله عنایتی

استاد ماشاء اله عنایتی در سال 1309 در کاشان و در خانواده ای هنرمند متولد شد. هنربافندگی رانزد پدر آموخت . همچنین برادرانش در کسب مهارتهی گوناگون نقش یه سزائی داشتند. از دیگر اساتید ایشان : استاد علی خندان ، استادعلی طالبیان و استاد حسین کهال پور بوده اند.
استاد در رشته های گوناگون نساجی سنتی و همینطور قالی بافی مهارت به سزائی دارند. کار بافندگی را از سال 1320 در تهران آغازکرده اند. احیا ء دستگاه مخمل بافی سازمان میراث فرهنگی ، احیاء برخی شیوه های نساجی سنتی مانند بافت مخمل برجسته ، زری بافی سنتی به شیوه دارئی باف ، ساده و لُپه ای و آموزش و انتقال تجارب بارزش خود به شاگردان از خدمات ارزنده هنری – فرهنگی ایشان است .
آثار استاد عنایتی زینت بخش بسیاری از نمایشگاههای داخلی و خارجی بوده است.
 

دانلود فیلم : مشالله عنایتی

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما