معرفی پیشکسوتان
.
 

محمد آهنگرانی فراهانی

استاد محمد آهنگرانی فراهانی در سال 1315 ، در خانواده ای کشاورز ، در روستای آهنگران شهرستان فراهان متولد شد. حدود سالهای 1320 ودرسن 4 سالگی پدر و مادرش را ازدست داد و با سرپرستی عمه اش به تهران آمدودر خیابان نواب چهارراه سالار مسکن گزید.در ده سالگی منزل یکی از اقوامش بنام حاج درویش که خود پرده خوانی می کرد، با استادحسین قوللر آغاسی که ان زمان 40 ساله و دراوج فعالیتهای هنری خود بود ، آشنا شد و دل درگرو استاد و هنرش نهاد. شوق و لذتش ازهنراستاد که مشغول مرما یک پرده بود به حدی بودکه همان زمان استدعای شاگردیش را کردو بدین ترتیب بمدت 12 سال استادحسین درخانه خود و قهوه خانة آقارسول درخیابان جمشید، سمت پدری ، استادی و سرپرستی وی را به عهده گرفت . در22 سالگی به طورمنفرد کارخودرا آغاز کردوازآن پس درقهوه خانه ها یا تکایای گوناگون وبرحسب سفارش نقاشی کرده است . آثاروی که از نظر ترکیب بندی ها ، طراحی ورنگ بسیار به آثار استادش نزدیک است با امضای " رقم محمد فراهانی " یا " رقم محمدفراهانی شاگرداستادحسین قوللرآغاسی" ، در مجموعه های شخصی و موزه ها دیده می شود. استاد درسال 1339 ازدواج کرده و دارای هفت فرزند است .

دانلود فیلم : محمد آهنگرانی فراهانی

محمد آهنگرانی فراهانی

استاد محمد آهنگرانی فراهانی در سال 1315 ، در خانواده ای کشاورز ، در روستای آهنگران شهرستان فراهان متولد شد. حدود سالهای 1320 ودرسن 4 سالگی پدر و مادرش را ازدست داد و با سرپرستی عمه اش به تهران آمدودر خیابان نواب چهارراه سالار مسکن گزید.در ده سالگی منزل یکی از اقوامش بنام حاج درویش که خود پرده خوانی می کرد، با استادحسین قوللر آغاسی که ان زمان 40 ساله و دراوج فعالیتهای هنری خود بود ، آشنا شد و دل درگرو استاد و هنرش نهاد. شوق و لذتش ازهنراستاد که مشغول مرما یک پرده بود به حدی بودکه همان زمان استدعای شاگردیش را کردو بدین ترتیب بمدت 12 سال استادحسین درخانه خود و قهوه خانة آقارسول درخیابان جمشید، سمت پدری ، استادی و سرپرستی وی را به عهده گرفت . در22 سالگی به طورمنفرد کارخودرا آغاز کردوازآن پس درقهوه خانه ها یا تکایای گوناگون وبرحسب سفارش نقاشی کرده است . آثاروی که از نظر ترکیب بندی ها ، طراحی ورنگ بسیار به آثار استادش نزدیک است با امضای " رقم محمد فراهانی " یا " رقم محمدفراهانی شاگرداستادحسین قوللرآغاسی" ، در مجموعه های شخصی و موزه ها دیده می شود. استاد درسال 1339 ازدواج کرده و دارای هفت فرزند است .

دانلود فیلم : محمد آهنگرانی فراهانی

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما