معرفی پیشکسوتان
.
 

ابراهیم قنبری مهر

استاد ابراهیم قنبری مهر درمردادماه سال 1307 درتهران متولد شد. ازدست دادن پدر درهفت سالگی و نیاز به معاش او را وادار به ترک تحصیل و شاگردی در حرفه های مختلف کرد. کاردرکارگاه نجاری چنان اورا به ذوق آورد و با علایق اوسازگارشد که در18 سالگی کارگاه شخصی خودرا دایرکرد. آشنائی با استاد ابوالحسن صبا و شاگردی ایشان موجب ارتباط بسیار نزدیک و عاطفی بین ایشان گردید. باحمایت و تشویق استاد صبا برای اولین بار به ساختن ساز پرداخت . کارگاه سازسازی اداره هنرهای زیبا به همت و حضور وی درسال 1334تاسیس شد ودرسال 1339 ازطرف این اداره برای کارآموزی درکارگاه سازسازی استاد " اتین واتلو" به کشور فرانسه اعزام شد . نتیجه استعداد درخشان و شوروعشق فراگیری ، طی شش ماه کارآموزی ، ساخت سازهایی بود که موردتقدیر بزرگترین نوازندگان قرارگرفت . " دیوید اویستراخ" ویولنیست شهیر روسی ویولنهای ساخت اورا نمونه عالی ازهنراصیل لوتری نامیده و یهودی منوهین یکی از سازهای وی را به رسم یادبود دریافت کرده است ودراجراهای تکنوازی خود به دفعات ساز وسازنده ایرانی آنرا معرفی کرده است . استاد قنبری مهر تا سال 1357 با عنوان سرپرست کارگاه ساز اداره هنرهای زیبا (وزارت فرهنگ و هنروقت ) به فعالیت هنری ِدولتیِ خود ادامه دادوبا درجه یک هنری ( دکترای هنر) به افتخار بازنشستگی نائل شد . وی درطول نیم قرن فعالیت هنری پربار خود به ساخت تمامی سازها وتکمیل برخی سازها ازجمله سنتورپرداخته و درساخت ویولن نام وآوازه ای خاص دارد . پژوهشدرزمینه سازهای باستانی وبازسازی آنها ازدیگر خدمات ارزنده ایشان در حفظ و احیای میراث فرهنگی ایران می باشد نمونه سازهای باستانی بازسازی شده توسط وی درمرکز پژوهش وآفرینش هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی نگهداری می شود.ازمهم ترین خدمات استاد پرورش شاگردان و تحویل تجربیات گرانقدر خود به آنان بوده ، شاگردانی چون استاد محمود قربانعلی ، استاد فریدون صالحی و استاد بیاض امیر عطائی .

دانلود فیلم : ابراهیم قنبری مهر

ابراهیم قنبری مهر

استاد ابراهیم قنبری مهر درمردادماه سال 1307 درتهران متولد شد. ازدست دادن پدر درهفت سالگی و نیاز به معاش او را وادار به ترک تحصیل و شاگردی در حرفه های مختلف کرد. کاردرکارگاه نجاری چنان اورا به ذوق آورد و با علایق اوسازگارشد که در18 سالگی کارگاه شخصی خودرا دایرکرد. آشنائی با استاد ابوالحسن صبا و شاگردی ایشان موجب ارتباط بسیار نزدیک و عاطفی بین ایشان گردید. باحمایت و تشویق استاد صبا برای اولین بار به ساختن ساز پرداخت . کارگاه سازسازی اداره هنرهای زیبا به همت و حضور وی درسال 1334تاسیس شد ودرسال 1339 ازطرف این اداره برای کارآموزی درکارگاه سازسازی استاد " اتین واتلو" به کشور فرانسه اعزام شد . نتیجه استعداد درخشان و شوروعشق فراگیری ، طی شش ماه کارآموزی ، ساخت سازهایی بود که موردتقدیر بزرگترین نوازندگان قرارگرفت . " دیوید اویستراخ" ویولنیست شهیر روسی ویولنهای ساخت اورا نمونه عالی ازهنراصیل لوتری نامیده و یهودی منوهین یکی از سازهای وی را به رسم یادبود دریافت کرده است ودراجراهای تکنوازی خود به دفعات ساز وسازنده ایرانی آنرا معرفی کرده است . استاد قنبری مهر تا سال 1357 با عنوان سرپرست کارگاه ساز اداره هنرهای زیبا (وزارت فرهنگ و هنروقت ) به فعالیت هنری ِدولتیِ خود ادامه دادوبا درجه یک هنری ( دکترای هنر) به افتخار بازنشستگی نائل شد . وی درطول نیم قرن فعالیت هنری پربار خود به ساخت تمامی سازها وتکمیل برخی سازها ازجمله سنتورپرداخته و درساخت ویولن نام وآوازه ای خاص دارد . پژوهشدرزمینه سازهای باستانی وبازسازی آنها ازدیگر خدمات ارزنده ایشان در حفظ و احیای میراث فرهنگی ایران می باشد نمونه سازهای باستانی بازسازی شده توسط وی درمرکز پژوهش وآفرینش هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی نگهداری می شود.ازمهم ترین خدمات استاد پرورش شاگردان و تحویل تجربیات گرانقدر خود به آنان بوده ، شاگردانی چون استاد محمود قربانعلی ، استاد فریدون صالحی و استاد بیاض امیر عطائی .

دانلود فیلم : ابراهیم قنبری مهر

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما