معرفی پیشکسوتان
.
 

غلامرضا روزی طلب

        استادغلامرضاروزی طلب درسال1307درشیراز متولدشد.پس ازاتمام تحصیلات ابتدائی درسال1321   به علت ذوق وعلاقه به هنرخاتم کاری که خاستگاه آن شهرشیراز بود,نزداستادمرحوم محمدملک محمدی  بکارآموزی مشغول شد.درادامه زیرنظردیگراساتیدچون علی بابویه,گلریزخاتمی وجلال مطلع به فراگیری   این هنرپرداخت.درسال1325برای تکمیل آموخته ها به تهران مهاجرت کردوابتدا نـزد مرحوم استادمحـمد   حسین صنیع خاتم وسپس درکارگاه شاگردان ایشان,حسین شفقت ومحمدباقرحکیم الهی به مـدت7 سـال   مشغول بکارشد.دراین سالها ازمحضرمرحوم استادمحمدگلریزخاتمی درشهراصفهان نیزکسب فیض نمود. 
ازسال1332به دعوت اداره کل هنرهای زیبادرکارگاه خاتم زیرنظراستادمحمودصنیع خاتـم وسـپس استاد   علی نعمت مشغول بکارشد.استادروزی طلب ازاین دوران به عنوان پربارترین دوران هنری خودیاد می کند   وتشویق استادرابهترین انگیزه برای ابداعات وطرحهای ابتکاری خویش می داند.ازسبکهای ابتکاری ایشان   یکی((خاتم های گلریز))است که امروزه به خاتمهای ((ابری یکرنگ))و((خاتمهای پرده ای))معروف است. از نمونه آثارایشان به این سبک,صندوقچه ای است که درسال1333به ملک سعودپادشاه عربستان هدیه شدو دیگری میزی است که برای دفترمحمدرضاشاه باطراحی عیسی بهادری درسال1334ساخته شده است و درنمایشگاه بروکسل موفق به دریافت مدال طلاشدودرسال1337به آیزنهاور رئیس جمهورآمریکا هدیه شد دیگرکارایشان خاتمکاری تالارمجلس شورای ملی ازسال 1347تاسالهای1350-1351است.ابتکار در طرح و تنوع دررنگ ازویژگیهای این کاراست.درخصوص اجرای این اثرازقول استادگفته شده : تـمامی ایـن اثرکار گروهی ازهنرمندان خاتم کارچون مرحوم علی نعمت,مرحوم محمودوطن دوست,ابراهیم محبتی , مـرحوم علی امیری,مرحوم رحیم چایچیان,رحیم آقاپرویزودیگر هنرمندان زبردست اداره فرهنگ وهنربوده که در مراحل مختلف خاتم کاری هریک تخصص خودرابامهارتانجام داده است.ازآثارمستقل استاد,خاتم کاری غرفه ای درحرم شاه چراغ است که این کارازنظرخلاقیت وابداع درطراحی واجراوتنوع خاتمها بی نظیراست   استادروزی طلب درسال1359ازخدمت درکارگاه خاتم وزارت فرهنگ وارشاداسلامی بازنشسته شدواز آن   پس درکارگاه شخصی خودبکارادامه دادو ازسال1363به دعوت دانشگاه هنردرکلاس های صنایع دستی به   تدریس هنرخاتم وگره چینی پرداخت.استاد تخصص وتبحرخودرادرمرحله خاتم پیچی می داند,هرچندکه   مانندتمامی هنرمندان سنتی معتقداست که هنرمندباید باکلیه مراحل کارآشنا باشدوهـنرخاتـم کـاری اسـت   گروهی ویک اثرنفیس وماندگارحاصل تخصص ومهارت تمامی کسانی است که درمراحل مختلف شرکت   داشته اند.

دانلود فیلم : غلامرضا روزی طلب

غلامرضا روزی طلب

        استادغلامرضاروزی طلب درسال1307درشیراز متولدشد.پس ازاتمام تحصیلات ابتدائی درسال1321   به علت ذوق وعلاقه به هنرخاتم کاری که خاستگاه آن شهرشیراز بود,نزداستادمرحوم محمدملک محمدی  بکارآموزی مشغول شد.درادامه زیرنظردیگراساتیدچون علی بابویه,گلریزخاتمی وجلال مطلع به فراگیری   این هنرپرداخت.درسال1325برای تکمیل آموخته ها به تهران مهاجرت کردوابتدا نـزد مرحوم استادمحـمد   حسین صنیع خاتم وسپس درکارگاه شاگردان ایشان,حسین شفقت ومحمدباقرحکیم الهی به مـدت7 سـال   مشغول بکارشد.دراین سالها ازمحضرمرحوم استادمحمدگلریزخاتمی درشهراصفهان نیزکسب فیض نمود. 
ازسال1332به دعوت اداره کل هنرهای زیبادرکارگاه خاتم زیرنظراستادمحمودصنیع خاتـم وسـپس استاد   علی نعمت مشغول بکارشد.استادروزی طلب ازاین دوران به عنوان پربارترین دوران هنری خودیاد می کند   وتشویق استادرابهترین انگیزه برای ابداعات وطرحهای ابتکاری خویش می داند.ازسبکهای ابتکاری ایشان   یکی((خاتم های گلریز))است که امروزه به خاتمهای ((ابری یکرنگ))و((خاتمهای پرده ای))معروف است. از نمونه آثارایشان به این سبک,صندوقچه ای است که درسال1333به ملک سعودپادشاه عربستان هدیه شدو دیگری میزی است که برای دفترمحمدرضاشاه باطراحی عیسی بهادری درسال1334ساخته شده است و درنمایشگاه بروکسل موفق به دریافت مدال طلاشدودرسال1337به آیزنهاور رئیس جمهورآمریکا هدیه شد دیگرکارایشان خاتمکاری تالارمجلس شورای ملی ازسال 1347تاسالهای1350-1351است.ابتکار در طرح و تنوع دررنگ ازویژگیهای این کاراست.درخصوص اجرای این اثرازقول استادگفته شده : تـمامی ایـن اثرکار گروهی ازهنرمندان خاتم کارچون مرحوم علی نعمت,مرحوم محمودوطن دوست,ابراهیم محبتی , مـرحوم علی امیری,مرحوم رحیم چایچیان,رحیم آقاپرویزودیگر هنرمندان زبردست اداره فرهنگ وهنربوده که در مراحل مختلف خاتم کاری هریک تخصص خودرابامهارتانجام داده است.ازآثارمستقل استاد,خاتم کاری غرفه ای درحرم شاه چراغ است که این کارازنظرخلاقیت وابداع درطراحی واجراوتنوع خاتمها بی نظیراست   استادروزی طلب درسال1359ازخدمت درکارگاه خاتم وزارت فرهنگ وارشاداسلامی بازنشسته شدواز آن   پس درکارگاه شخصی خودبکارادامه دادو ازسال1363به دعوت دانشگاه هنردرکلاس های صنایع دستی به   تدریس هنرخاتم وگره چینی پرداخت.استاد تخصص وتبحرخودرادرمرحله خاتم پیچی می داند,هرچندکه   مانندتمامی هنرمندان سنتی معتقداست که هنرمندباید باکلیه مراحل کارآشنا باشدوهـنرخاتـم کـاری اسـت   گروهی ویک اثرنفیس وماندگارحاصل تخصص ومهارت تمامی کسانی است که درمراحل مختلف شرکت   داشته اند.

دانلود فیلم : غلامرضا روزی طلب

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما