معرفی کتاب و مجله
شنبه 13 شهريور 1395 گذری بر معماری خانه های تاریخی اصفهان
نويسنده: دکتر مریم قاسمی سیچانی لیلا سرتیپ زاده
ناشر: سازمان میراث فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان
تعداد صفحات: 84
قيمت: 100000

توضيحات:

بخشی از پیش گفتار نویسندگان:
در عصر جهانی شدن در جوامع رو به توسعه ای چون ایران، مسئله هویت از مسائل بنیادین است. هویت یعنی درک چیستی و کیستی خود که نه تنها در مورد انسان بلکه در زمینه ساخته های دست انسان همچون معماری نیز مطرح است. در جامعه امروز که معماری ایرانی با بحران هویت رویروست، با بررسی آنچه، معماری با هویت سنتی خوانده می شود، به ملاک هایی دست می یابیم که در معماری عصر جدید می توان از آنها بهره گرفت. بدین منظور برای درک هویت معماری اصفهان به عنوان یکی از کانون های مهم معماری اسلامی ایران و با بررسی نمونه هایی از معماری ماندگار گذشته ی اصفهان برای شناخت هویت اجزای آن می توان به شناخت کلیت معماری این شهر دست یافت. کتاب حاضر با هدف معرفی جنبه های مجهول از تاریخ و معماری شهر اصفهان تألیف شده است.

• فهرست مطالب:
پیشینه ی بررسی خانه های اصفهان
ویژگی های معماری خانه های تاریخی اصفهان
۱. وحدت و هماهنگی با معماری کل شهر
۲. درون گرایی، نقش و اهمیت حیاط مرکزی
ویژگی های خانه های درون گرای اصفهان
۳. توجه هم زمان به عملکرد و نمادپردازی؛ تجلی ایده بهشت
۴. اهمیت تزیینات داخلی خانه های اصفهان و کاربرد رنگ در طراحی داخلی فضاها
انواع فضا در خانه های تاریخی اصفهان
۱. دیوارهای بیرونی خانه
۲. فضاهای ورودی خانه
اجزاء تشکیل دهنده ورودی خانه های تاریخی
۳. اتاق
انواع اتاق در خانه های تاریخی اصفهان
۴. فضاهی خدماتی
۵. حیاط مرکزی
انواع حیاط
۶. ایوان
الگوهای به کار رفته در خانه های تاریخی اصفهان
۱. الگوی شکلی خانه های اصفهان
۲. الگوی اقلیمی خانه های اصفهان
۳. الگوی فرهنگی خانه های اصفهان
۴. الگوی سازه و مصالح خانه های اصفهان
وضع موجود خانه های تاریخی شهر اصفهان
الف. تاریخچه تخلیه و تخریب
ب. علل تخلیه و تخریب
پ. ضرورت احیا و مرمت خانه های تاریخی اصفهان
ت. اقدامات صورت گرفته برای نجات خانه های تاریخی
بحث های قابل طرح در حوزه خانه های تاریخی
معرفی خانه های تاریخی اصفهان و موقعیت آنها
تعدادی از خانه های تخریب شده در اصفهان

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما