انتشارات
سیراف
مجله اثر 79
دولت و جامعه در دوره عثمانی
مجله اثر
حفاظت و مرمت سازه ای میراث معماری
  • 1395/7/14 چهارشنبه
    حفاظت و مرمت سازه ای میراث معماری
    کتاب حفاظت و مرمت سازه ای میراث معماری اثر جورجو کروچی، استاد مهندسی سازه و رئیس بخش مرمت سازه ای بناهای تاریخی دانشکده مهندسی دانشگاه رم لاساپینزا، و آخرین اثر ترجمه شادروان دکتر باقر آیت اللّه زاده شیرازی _ پدر مرمت نوین ایران_ است که به تازگی منتشر شده است در زمینه مرمت سازه ای میراث معماری، تمام جنبه های علمی حفاظت و مرمت سازه های سنتی و بومی را در بر میگیرد '
گذری بر معماری خانه های تاریخی اصفهان
درآمدی بر روش تحقیق کیفی
دو فصلنامه تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
گزیده ای از کتاب خاطرات ممتحن الدوله
سیراف دانش مهندسی آب سازه های آبی
بررسی زندگی فضای عمومی
آموزه های مرمت ابنیه تاریخی
باغ فین
مجله اثر شماره 69
مجموعه مقالات اولین همایش معماری و دست کند
تحلیل بناهای تاریخی و روش های مقاوم سازی لرزه ای
چکیده مقالات دومین همایش معماری دستکند مهر  1394
مجله اثر شماره 68
1
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما