اخبار
اتمام فاز اول بررسی وضعیت و مطالعه رفتار خوردگی آثار فلزی مخزن اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان بر اساس گزارش خانم پرستو نعیمی مسئول بخش حفاظت از آثار فلزی یکی از عمده ترین آسیب ها در آثار فلزی، خوردگی فلز تحت تاثیر عوامل مختلف است. مطالعه این پدیده و رفتار فلزات و ساختارهای مختلف فلزی در چنین شرایطی می تواند به عنوان گام نخست در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های حفاظتی آثار

نقشی اساسی و زیربنایی را داشته باشد. بر همین اساس این بخش از گروه پژوهشی حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی، به عنوان یکی از مراحل اجرایی برنامه

مطالعاتی بلند مدت خود در خصوص ارزیابی شرایط و مطالعه رفتار خوردگی آثار فلزی موجود در موزه ها و مخازن ایران، در سال گذشته فاز اول بررسی آثار فلزی

مخزن اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان را به انجام رساند. با توجه به تنوع آثار فلزی موجود در این مخزن، در اولین فاز این مرحله از

طرح پژوهشی، مطالعه علمی رفتار خوردگی آثار فلزی مکشوفه از گورستان مرسین توسط کارشناسان بخش حفاظت از آثار فلزی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار

تاریخی- فرهنگی با همکاری خانم طاهری و آقای جمشیدی فرد، کارشناسان آن اداره کل انجام گرفته و نتایج مورد بهره برداری قرار گرفت. لازم به ذکر است پیش از

این نیزبرخی از آثار فلزی مکشوفه از محوطه های مختلف باستان شناسی و آثار فلزی موجود در مخازن سایر موزه ها و مجموعه ها به عنوان مراحل مختلف این طرح

کلان پژوهشی توسط بخش حفاظت از آثار فلزی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته بودند.


  • برخی از آثار فلزی مکشوفه از محوطه های مختلف باستان شناسی و آثار فلزی موجود در مخازن سایر موزه ها و مجموعه ها

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما