اخبار
کتاب «عاج ، عوامل تخریب و فرایند فرسایش آثار عاجی» منتشر شد کتاب «عاج ، عوامل تخریب و فرایند فرسایش آثار عاجی» تألیف برسابه سالک آزاد توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، این کتاب در شش فصل به تاریخچه عاج ، شناخت عاج و استخوان، شناخت عومل آسیب رسان آثار

عاجی، شناخت آسیب های آثار عاجی، عوامل و تهدیدات خطرزای آثار عاجی و استخوانی و حفاظت اشیای عاجی می پردازد.

دراین کتاب روش شناسایی انواع عاج و انواع آسیب های آثار عاجی و روش های درمان و حفاظت شان بیان شده است تا بتواند مورد استفاده پژوهشگران و علاقمندان

قرار گیرد.

در پیشگفتار این کتاب به قلم مولف آمده است: مطالبی که در این کتاب ذکر شده فقط زمانی نتیجه مطلوب خواهند داشت که به اشیا به مانند بیمارانی با جسمی تحیف و

متزلزل با روح و پیامی قوی بیندیشیم.

اشیا همچون بیمارانی در دستان طبیبانی تحت عنون حفاظت گران و مرمت گران قرار می گیرند با این تفاوت که اشیا با زبان سخن بیماری خود را بیان نمی کنند بلکه با

ذره ذره وجود، قطعات، رسوبات، لکه ها و زنگارهایشان سخن می گویند، پس تشخیص بیماری ایشان با حفاظتگران متخصص است.
 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما