اخبار پژوهشکده
1398/8/20 دوشنبهدر مراسم «تجلیل ازمفاخر فرش ایران» مطرح شد :
مفاخر فرش ایران ؛ گنجینه های زنده بشری اند
رییس گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: تجلیل از ازمفاخر فرش ایران در حقیقت بیشتر مایه مباهات ما است تا این بزرگواران، زیرا بخش های اجرایی و اداری هستند که اعتبار خود را از این گنجینه های زنده بشری می گیرند.

.

مراسم «تجلیل ازمفاخر فرش ایران؛ بزرگداشت استادان شیرین صوراسرافیل ، محسن محسنی واحمد دانشگر » امروز «یکشنبه » توسط گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، مرکز ملی فرش ایران و گروه هنر شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور قدرتعلی حشمتیان مشاور عالی وزیر صنعت ، معدن و تجارت  برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، سید عبدالمجید شریف زاده رییس گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه  با بیان اینکه سخن گفتن از فرش و رشته های متنوع آن به ویژه قالی، کاری سهل و ممتنع است تصریح کرد:سهل از آن روی که جریان و روند زیست هنری هر