1398/7/17 چهارشنبهروابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می کند
رونمایی از کتاب «گرجیان در قبرستان مسیحی دولاب تهران »
مراسم رونمایی از کتاب «گرجیان در قبرستان مسیحی دولاب تهران » با حضور رایزن فرهنگی جمهوری گرجستان در ایران ، در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می شود .

.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، تاریخ روابط فرهنگی ایران و گرجستان ، حضور گرجیان در گورستان دولاب ، طرح مطالعاتی و پژوهشی حفاظت و مرمت بر روی آرامگاه مینادورا خوشتار معروف به شاهزاده گرجی از موارد مورد بحث در این مراسم خواهد بود .
 مراسم رونمایی از کتاب «گرجیان در قبرستان مسیحی دولاب تهران » ساعت 11صبح روز شنبه 20مهر ماه با حضور گئورگی ساخلتخوتسیشویلی رایزن فرهنگی جمهوری گرجستان درایران ، پرفسور جورج سانیکیدزه