1398/10/23 دوشنبهقلی نژاد پیربازاری عنوان کرد
تلاش برای توسعه و ترویج اقتصاد میراث فرهنگی و گردشگری
معاون فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از تلاش این معاونت برای توسعه و ترویج اقتصاد این حوزه خبر داد.

.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، علیرضا قلی نژاد پیربازاری در اختتامیه رقابت ملی  عکاسی میراث آسمان که توسط استارت آپ «ساروس» تحت حمایت معاونت فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه برگزار شد با اشاره به همکاری های گوناگون این پژوهشگاه برای اقتصادی سازی پژوهش های صورت گرفته در این حوزه گفت: معاونت فناوری و کاربردی سازی تلاش کرده است تا با تکیه بر دانش میراث فرهنگی و کاربردی کردن پژوهش های صورت گرفته بین گروه های خلاق و نوآور، پژوهشگران و پژوهش های صورت گرفته که سه ضلع مثلث موفقیت در این حوزه هستند ارتباط برقرار کند.
وی ادامه داد: با برقراری این ارتباط حمایت ما از تولید ثروت درحوزه میراث فرهنگی آغاز شده و کسب و کارها توسعه می یابند.
قلی نژاد پیربازاری با بیان اینکه نباید میراث فرهنگی را تنها به آثار ملموس آن محدود کرد افزود: به صورت عرف زمانی که صحبت از میراث فرهنگی و گردشگری می شود افراد به یاد آثار ملموس آن شامل ابنیه، اشیای باستانی و تاریخ می افتند این در حالی است که میراث فرهنگی به این آثار محدود نشده و در مقیاس های فرابخشی مانند غذا، مدو لباس، عکاسی، نقاشی و غیره نیز ورود می کند.
معاون فناوری و کاربردی سازی تصریح کرد: تاکید بر حوزه های ناملموس میراث فرهنگی و هنرهای کمتر توجه شده می تواند زمینه های خوبی را برای شروع کسب و کارهای نوآور پدید آورد که یکی از آن ها عکاسی است.
وی با اشاره به تاریخچه ورود عکاسی به کشور گفت: عکاسی جزو محدود هنرهایی است که مابین شکل گیری آن در اروپا و ورود آن به ایران فاصله چندانی نداشته و طی دو سال پس از عرضه وارد ایران شده در نتیجه این هنر از قدمت خوبی در کشور برخوردار بوده و با توجه به سابقه آن یکی از معدود میراث هایی است که می تواند در راستای ایجاد یک کسب و کار نوآور و خلاق حرکت کند.
قلی نژاد پیربازاری در پایان تصریح کرد: ما در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به طور کامل آمادگی داریم تا پس از طی فرآینده ها از کسانی که صاحبان ایده هستند در راستای تولید علم توأمان با ثروت حمایت کنیم.
در ادامه این مراسم ﺟﻼل روﺣﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺳﻨﭗﺗﺮﻳﭗ، ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮى، دﺑﻴﺮ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﻴﻢ ﺳـﺎروس و ﺳـﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ اوﻳﻦ دﻳﺸـﻮک، رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺠﻮم به صورت ویدیو کنفرانس صحبت کردند.
همچنین ﺣﺎﻣﺪ ﻣﻴﺮزاﺧﻠﻴﻞ، ﻣﺮوج ﻧﻮر ﭘﺎک به تشریح ﻟﺰوم آﮔﺎهﺳﺎزى ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻮرى و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن در آﮔﺎه ﺳـﺎزى ﻣ ﺴـﺌﻮﻟﻴﻦ پرداخت و در ادامه آن ﺳـﻌﻴﺪ اﻧﻮرىﻧﮋاد از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎى ﭘﺮوژه ﺟﻤﻊآورى داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺑﺎز ﺳـﺎزى ﺑﻮم اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻟﻨﺞ ﺑﺎدﺑﺎﻧﻲ ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﻣﺠﻬﺰ ﺷـﺪن ﻟﻨﺞﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮ ﺷـﻲ ﺳـﭙﺮده ﺷـﺪه ﺑﻮد، ﺻـﺤﺒﺖ ﻛﺮد. ﺳـﭙﺲ ﻣﻬ ﺴـﺎ ﻣﻄﻬﺮ، ﭘﮋوﻫ ﺸـﮕﺮ و ﻣﺪرس ﮔﺮدﺷـﮕﺮى، از ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺮاث و ﻟﺰوم اﺷـﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻴﺮاثدارى ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺻـﺮفﻧﻈﺮ ﻛﺮدن از ﻣﺮزﻫﺎى ﺳـﻴﺎ ﺳـﻲ ﺻـﺤﺒﺖ ﻛﺮد.
 ﺑﺎﺑﻚ اﻣﻴﻦ ﺗﻔﺮ ﺷـﻲ، ﻋﻜﺎس آ ﺳـﻤﺎن ﺷـﺐ و ﻋ ﻀـﻮ ﻧ ﺸـﻨﺎل ﺟﺌﻮﮔﺮاﻓﻲ، از ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻴﺮاث ﻧﺠﻮﻣﻲ و ﻧﺤﻮه ﺷـﻜﻞﮔﻴﺮى اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﻳﻮﻧ ﺴـﻜﻮ ﺻـﺤﺒﺖ ﻛﺮد و از اﺧﺘﺮﺑﺎﺳـﺘﺎن ﺷـﻨﺎﺳـﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪى ﻛﻪ در اﻳﺮان ﭼﻨﺪان ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧ ﺸـﺪه اﺳـﺖ ﻳﺎد ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺮاث ﻧﺠﻮﻣﻲ اﻳﺮان زﻣﻴﻦ پرداخت.
در پایان این مراسم از ﻣﻴﺎن ﻣﺠﻤﻮع ١٧٧ اﺛﺮ رسیده به دبیرخانه جشنواره ٥٥ ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه و در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه روﻳﺪاد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ درآﻣﺪند ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و در این ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ رواﻳﺖ ﻋﻜﺲ و آسمان شب و میراث ناملموس
ﭘﺮﻳﺴـﺎ ﺑﺎﺟﻼن ﺑﺮاى ﻋﻜﺲ ﻛﺸـﺖ زﻋﻔﺮان در ﺧﺮاﺳـﺎن
ﺑﺨﺶ آﺳـﻤﺎن ﺷـﺐ و ﻣﻴﺮاث ﺗﺎرﻳﺨﻲ
ﻣﻘﺎم اول: ﻫﺎدى دﻫﻘﺎنﭘﻮر ﺑﺎ ﻋﻜﺲ اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﻌﻴﺐ
ﻣﻘﺎم دوم: اﻣﻴﺪ ﻏﻴﺎثاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻋﻜﺲ روﺳﺘﺎى ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ
ﻣﻘﺎوم ﺳﻮم: رﺿﺎ ﻣﻼﺧﻮاه ﺑﺎ ﻋﻜﺲ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ
ﺑﺨﺶ آﺳـﻤﺎن ﺷـﺐ و ﻣﻴﺮاث ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻣﻘﺎم اول: ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻋﻜﺲ ﺧﻠﻴﺞﻓﺎرس
رﺗﺒﻪ دوم ﻣﺸﺘﺮک:
اﻣﻴﺪ ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاى ﻋﻜﺲ ﻛﻮﻳﺮ ﻟﻮت
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﺑﺮاى ﻋﻜﺲ ﻏﺎر اﻳﻮب
ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦزاده ﺑﺮاى ﻋﻜﺲ ﺧﻠﻴﺞﻓﺎرس

عكس هاي مرتبط :

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما