گزارش تصویری
نام آلبوم: نمایشگاه هفدهمین گردهمایی سالانه باستان‌شناسی ایران
 • نام تصوير: 1 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 2 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 3 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 4 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 5 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 6 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 7 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 8 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 9 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 10 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 11 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 12 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 13 - نام عکاس: نرگس تمیزگران