پروژه های سال 1392
1.       گردآوری و بررسی قوانین و دستورالعمل های مداخله در شهرها و روستاهای تاریخی ایران، سازمان میراث فرهنگی؛ وزارت بهداشت-   ذاتالله نیکزاد            
2.       گرد آوری قوانین و دستورالعمل های وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با بافت تاریخی شهرها - فریبا کرمانی
3.       گرد آوری دستورالعمل مداخله در شهرهای ایران؛ وزارت کشور - سوسن نزهتزاده
4.       گردآوری قوانین مربوط به شهرها و روستاهای تاریخی ایران ملاک عمل: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- علیرضا قلینژاد پیربازاری 
5.       مطالعه گنبدخانههای مساجد سلجوقی ایران (مرحله سوم)؛ مطالعات تحلیلی و کتابخانهای مساجد جامع بروجرد و قروه- علیرضا شاهمحمدپور، ذاتالله نیکزاد، محمد دستجانی فراهانی
6.       تهیه سرفصلهای شناخت ارزشهای بناهای تاریخی از زوایای مختلف میراث فرهنگی- محمد دستجانی فراهانی
  
7.        تهیه و تدوین دستورالعملهای مستندنگاری معماری دستکند- امین کیوانلو
8.       بررسی وضعیت مستندنگاری و دستورالعمل های موجود در خصوص آثار معماری مکشوفه در طی کاوش های باستان شناسی- سیدصدراله میربابایی
9.       تهیه دستورالعمل شناخت ارزشهای فضاهای باز طراحی شده تاریخی، شامل باغ، میدان و خیابان- مریم رضائیپور، نیره خانمحمدی، آزیتا علیزاده
10.    حفاظت و ساماندهی تپه هگمتانه- علیرضا انیسی
11.    بررسی راه های تاریخی ایران- سید هادی احمدی روئینی   
12.    مطالعه و آسیبشناسی و طرح مرمت بازار ارومیه- نادره شجاعدل
13.    طرح مرمت سراهای شجاعالدوله و حاج ابراهیم- نادره شجاعدل
14.    بررسی و بازخوانی کتیبههای گنبدخانه مسجد جامع ارومیه برای اولین بار - نادره شجاعدل


خلاصه عملکرد سال 1392
فایل PDF
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما