مدیریت هماهنگی امور اجرایی
شرح وظایف:
-  برنامه ریزی و هماهنگی امور اجرایی پژوهشگاه و پژوهشکده های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر اساس اساسنامه مصوب
-  برگزاری همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی با توجه به نیازهای پژوهشکده ها و مدیریتهای پژوهشگاه
-  شناسایی و ارتباط با واحدهای خصوصی برگزار کننده نمایشگاهها به منظور جلب نظر آنها
-  تهیه برنامه سالیانه برای برگزاری نمایشگاهها  و همایشهای پژوهشگاه با توجه به برنامه یک ساله پژوهشگاه
-  هماهنگی با مدیریتهای سازمان و پژوهشگاه به منظور سرعت به انجام امور اجرایی پژوهشکده ها
-  هماهنگی بین پژوهشکده ها ی مختلف جهت انجام امور اجرایی
- هماهنگی بین پژوهشکده باستان شناسی و پژوهشگاه و سایر واحدهای سازمان برای انجام کاوشهای باستان شناسی
-  هماهنگی بین پژوهشکده حفاظت و مرمت و پژوهشگاه و سایر واحدهای سازمان برای انجام امور مرمت
- انجام امور اجرایی گروههای کاوش و مرمت پژوهشکده های مربوطه
- سایر امور اجرایی پژوهشکده ها و پژوهشگاه و امور محوله توسط مقام مافوق
مدیریت هماهنگی امور اجرایی
علی طیبی
نشانی:
تهران- خیابان امام خمینی(ره) - خیابان سی تیر - روبروی موزه ملی ایران - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری - طبقه اول
تلفن: 66736518دورنگار: 66736520

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما