کارگاه پشتیبانی قلمزنی
کارگاه قلمزنی برای انجام فعالیت های هنری خود نیاز به کارگاه پشتیبانی دارد که در آن عملیات دواتگری، چکش کاری، قیر ریزی، اسید کاری، پرداخت کاری و غیره انجام گیرد. بر همین اساس، همزمان با تاسیس کارگاه قلم زنی کارگاه پشتیبانی آن نیز در پژوهشکده دایر گردیده است. در این کارگاه تجهیزات متعددی وجود دارد که پاسخگوی نیازهای کارگاه مذکور می باشد. در گذشته چنیدن هنرمند و صنعت گر در این بخش مسئول فعالیت بوده اند که متاسفانه با باز نشسته شدن ایشان این کارگاه در حال حاضر با کمبود نیروی متخصص روبرو است.

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما