پروژه های سال 1391
1.       مطالعه و تحلیل بقایای معماری سنگی دوره ساسانی )فازیک: گونه شناسی چیدمان سنگ در بناهای ساسانی علیرضا شاه محمدپور
2.       مطالعه گنبدهای سلجوقی ) فصل دوم( علیرضا شاه محمدپور- ذات اله نیکزاد- محمد دستجانی فراهانی- کاظم عرب دانشگاه بامبرگ آلمان
3.       پژوهش میدانی گنبدخانه های قروه و بروجرد علیرضا شاه محمدپور- ذات اله نیکزاد- محمد دستجانی فراهانی و دانشگاه آلمان
4.       تهیه محتوای بانک اطلاعات کاروانسراهای ایران تا قبل از صفوی  محمد دستجانی فراهانی
5.       مطالعه وتدوین دستورالعمل نگهداری و حفاظت از نظام گیاهی باغهای تاریخی  نیره خانمحمدی
6.       باغ ایرانی-باغ اسلامی: مطالعه انتقادی و تعیین نسبت میان دو مکتب مریم رضایی پور
7.       معرفی بافت شهر دزفول و بررسی فضای زیست در خانه سنتی؛ نمونه موردی خانه قصری دزفول فاطمه حدادعادل
8.       روستاهای درون بافت شهری با مطالعه شهرتهران )مرحله نخست( سوسن نزهت زاده
9.       مطالعه انواع و میزان مداخلات در بافتهای تاریخی و تدوین مبانی اصول ، سیاستها و دستورالعمل مداخلات ) مرحله نخست( فریبا کرمانی
10.    معماری بوکنی میبد، گونه ای از معماری کنده در ایران ذات اله نیکزاد
11.    ذکر و توصیف آثار معماری دستکند در متون تاریخی  )مرحلة نخست( میثم لباف خانیکی
     12. تحلیل ویژگی های معماری دستکند ایران (بررسی گزیدهای از آثار ) سهیلا شایان نظر

خلاصه عملکرد سال 1391

فایل PDF
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما