آزمون کارت صنعتگری
واحد برگزاری آزمون کارت صنعتگری
با توجه به اهمیت پاسداشت و حفاظت از کیفیت و اصالت تولیدات هنرهای سنتی، ضروری است که داوطلبان علاقنمند به فعالیت حرفه ای در این بخش از مهارت لازم برخودار باشند، لذا با توجه به وظیفه حاکمیتی تعریف شده برای پژوهشکده هنرهای سنتی، این پژوهشکده از متقاضیانی که از سوی نهاد های ذیربط جهت آزمون معرفی می گردند، آزمون سطح مهارت بعمل می آورد. آزمون توسط اساتید هنرمند پژوهشکده بعمل می آید. 
در حال حاضر مسئولیت این بخش را خانم معصومه تهرانی بر عهده دارند.

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما