کارگاه پشتیبانی معرق و خاتم
کارگاه های خاتم، منبت، معرق و سایر کارگاه های هنری مجموعه جهت انجام فعالیت های خود نیاز کارگاه تخصصی نجاری دارند. بر این اساس کارگاه نجاری مجموعه جهت پشتیبانی کارگاه های مذکور تاسیس گردید. در این کارگاه تجهیزات حرفه ای مورد نیاز  نجاری موجود است که با استفاده از آنها زیرکار مورد نیاز کارگاه های منبت ، خاتم و غیره ساخته میشود.

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما