معاونت پژوهشی

- شرح وظایف معاونت پژوهشی
1- برنامه ریزی در راستای تحقق اهداف کلان پژوهشی پژوهشگاه و سازمان
2- تهیه و تدوین خط مشی های سالانه پژوهشی در چارچوب سیاستهای کلان پژوهشگاه
3- برنامه ریزی و اقدام به منظور هدایت امور اجرایی میراث فرهنگی و گردشگری در به کارگیری از آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی روزآمد
4- احصاء نیازهای پژوهشی ، تعیین و اولویت بندی خلاءهای دانایی و دانش میراث فرهنگی و گردشگری جهت ساماندهی فعالیتهای پژوهشی
5- انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی براساس اولویت و ضرورت به منظور کمک به دانش افزایی و ارائه راهکارهای اساسی
6- اقدام به منظور هدایت کارکردهای پژوهشی در راستای پاسخگویی به خلاءهای نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری میراث فرهنگی و گردشگری و تشویق آنها به استفاده از نتایج پژوهشها
7- برقراری ارتباط با دانشگاهها و موسسات علمی داخلی و خارجی به منظور مشارکت و جلب همکاری آنها درامر پژوهش و آموزش
8- تهیه و تنظیم ضوابط، دستورالعملها, آئین نامه های مختلف پژوهشی وآموزشی به منظور ساماندهی بهینه امر پژوهش وآموزش
9- نظارت و ارزیابی قراردادهای پژوهشی و خدمات تعهد شده در آن از سوی مجری وهمچنین نظارت برفعالیت های پژوهشی پژوهشکده ها وگروه های پژوهشی
10- برنامه ریزی جهت ایجاد و بروز رسانی پایگاههای اطلاعاتی موردنیاز بخشهای مختلف پژوهشگاه و فراهم آوردن امکان دسترسی به آنها از سوی محققان و پژوهشگران  با همکاری حوزه های ذیربط در پژوهشگاه
11- تعیین استانداردهای کمی و کیفی پژوهشی جهت کنترل و ارتقاء سطح امور پژوهشی وآموزشی
12- برنامه ریزی و اقدام برای فراهم آوردن و ارتقاء منابع علمی و خدمات اطلاع رسانی در خصوص منابع علمی و تخصصی به منظور دسترسی هر چه آسانتر محققان و دانش پژوهان
13- برنامه ریزی و هدایت در راستای تهیه و تدوین مجموعه مقالات , کتب و منابع علمی و تخصصی از نتایج و دستاوردهای پژوهشی
14- نظارت و هدایت بر کلیه فرآیندهاوفعالیت های انتشاراتی ازجمله: تهیه و تدوین محتواهای علمی و تخصصی تولیدی و کتب، نشریات، مجلات تخصصی‌و ...
15- تدوین و ابلاغ ضوابط و دستورالعملهای مورد نیاز در خصوص نحوه بکارگیری و ارائه خدمات و اطلاعات و ارتباطات , تدوین و نشر و ارائه خدمات مشاوره‌ای به بخشهای متقاضی
16-برنامه ریزی و تهیه طرح های  جذب ،نگهداشت وارتقای اعضای هیات علمی و ارزشیابی فعالیت های آنان
17-همکاری در راه اندازی دوره های تحصیلات تکمیلی وهمکاری دراجرای پایان نامه های اموزشی
 برگزاری آزمون وانتخاب داوطلبین با پژوهشکده های ذیربط
18-برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیات علمی از فرصت های مطالعاتی
19- تهیه و ارائه گزارشهای موردی یا ادواری برحسب دستور مقام ما فوق
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما