اعضای هیات علمی
سید عبدالمجید شریف زاده              مریم کیان اصل                   مریم نعمت طاووسی
                                                                      
                                                  

طلایه رویایی                          آزاده پشوتنی زاده                     

                                                  

سامرا سلیم پورآبکنار                   آپه نا اسفندیاری 

                            


All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما