کارگاهها-کارگاه سفال و سرامیک
تعریف:سفال گلی است که در فرایند حرارتی آب درون ساختاری کانی رس آن از ساختار رس خارج و برگشت پذیری آب در آن وجود نداشته باشد. در هنر سفالگری گل به اشکال مختلف ساخته شده و پخته می شود.
تاریخچه سفال
سفال را میتوان از یک منظر نخستین تجربه دانشی انسان در تغییر مواد موجود در طبیعت و دست یابی به ماده جدیدی دانست که بخش وسیعی از نیاز او را پاسخگو بود. قدمت این رخداد در فلات مرکزی ایران به چندین هزار سال قبل از میلاد بر می گردد. اولین سفالینه ها از کیفیت بسیار پائینی برخوردار بودند اما تجربۀ انسان در ساخت آثار سفالی با چنان سرعتی پیش رفت که در هزارۀ چهارم قبل از میلاد به ساخت سفالینه هایی موفق شدند که از درجۀ کیفی و زیباشناختی بسیار بالائی برخوردار بودند. نمونه هایی از این نوع سفال در حفاری های تپه سیلک، حصار و شوش کشف شده است. کشف لعاب و تکنیک نشاندن آن بر روی سفالینه ها کیفیت زیباشناختی سفالینه هارا بسیار افزایش داد. ساکنین سرزمین ایران در نیمۀ اول هزارۀ دوم قبل از میلاد به این هنر صناعی دست یافتند و از آن در تزیین بناها و مسنوعات خود سود جستند. هنرمندان ایرانی در دوران پس از اسلام ایران دانش سفال و سرامیک را به چنان درجه ای از تعالی رساندند که از قرون پنجم به بعد سفالینه هایی با لعاب های متفاوت از نظر طرح، نقش و تکینک پخت سفال و با عالی ترین درجۀ هنری ساخته شد.
کارگاه پژوهشی سفال و سرامیک پژوهشکده هنرهای سنتی
اهمیت هنر سفالگری و سرامیک و ضرورت تداوم این هنر موجب گردید که به سال 1309 کارگاه سفال و سرامیک به همت استاد محمدعلی معمارزاده تأسیس گردد. در تاریخ این کارگاه نزدیک به 60 نفراز چیره دست‌ترین اساتیدوهنرمندان سفالگر در آن به فعالیت پرداخته اند.
کارگاه مذکور بعدها در واحد هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی به فعالیت خود ادامه داد و با حضور هنرمندان ارزشمندی چون آقایان مقصود پاشائی، محمد مهدی انوشفر، عبدالحسین هاشمی شیرازی، چنگیز شه وق، حسن علی اکبر خزینه، محمد دائم کار، فرهاد مهراد، مصطفی ورزگاه، حسن تقوی، حسین رفاهی دهر، تطهیری مقدم، عبالله مهری، مهدی زواره ای، مصطفی اخواص، هوشنگ فرزان، محمد اقدسی، قدسیه مهتدی، طاهره زواره ای، اکرم السادات حسینی، فرشته کازروانی، منیره برومند، حسن تقوی، سید جواد آشفته در آن حضور و به خلقآثار کم نظیری پرداختند. این آثار هم اکنون در مجموعۀ پژوهشکدۀ هنرهای سنتی نگهداری میشود
در حال حاضر کارگاه پژوهشی سفال و سرامیک پژوهشکدۀ هنرهای سنتی با توان پرسنلی 12 هنرمند به فعالیت مشغول بوده این هنرمندان ضمن پرداختن به ساخت آثار هنری مبتنی بر مفاهیم و فرم هنرهای سنتی، به ساخت مدلهای نیز مشغول هستند که طرح و مواد آنها حاصل نتایج فعالیتهای پژوهشی است که با هدف بازشناسی فنون و مهارتهای فراموش شده اند هنر سفال و سرامیک ادوار مختلف ایران انحام پذیرفته است.
کارگاه پژوهشی سفال و سرامیک پژوهشکده هنرهای سنتی در حال حاضر فعالیتهای پژوهشی خود را معطوف به پژوهش در زمینه باز شناسی دانش فنی ساخت لعاب و بدنه های سفالها و سرامیک های ادوار مختلف تاریخ ایران نموده و در این راستا به باز شناسی لعاب های احیائی، مینائی و غیره نموده و هم زمان بر اساس نتایج حاصل از آنها به ساخت نمونه هایی بدیع و ارزشمند از آنها نیز می پردازد.
هنرمندان فعلی کارگاه پژوهشی سفال پژوهشکده عبارتند از: سهیلا نقی زاده، سودابه عابد ابراهیمی، محمد علی سجادی، مریم سایه وندی،فاطمه گلزار احمدی، رعنا بهرامی فر، بهدیس جنتی، عالیه نجفی، سارا تابع، علی رهنما، سعید سالکی،محبوبه کمالی و کتایون گیتی.    سهیلا نقی زاده                               محبوبه کمالی                                       عالیه نجفی

                                          
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما