کارگاه ها-کارگاه نقاشی پشت شیشه
تعریف:نقاشی پشت شیشه به تکنیکی از نقاشی اطلاق می گردد که در شیشه شفاف کشیده شده اما رویت آن از سوی دیگر شیشه ممکن است.
تاریخچه
هنر نقاشی پشت شیشه که ریشه در هنر اروپا دارد و تا حدود قرن شانزده میلادی صرفاً هنر مذهبی محسوب می شد، ولی از این تاریخ به بعد بصورت یک هنر تزئینی نیز بکار گرفته شد. هنر نقاشی پشت شیشه ایران که به لحاظ تکنیک اجرا و پرداخت، دارای تفاوتهایی با نقاشی پشت شیشه اروپا است در عهد قاجار رواج یافت. نقاشی پشت شیشه هر چند قدمت زیادی را در میان هنرهای سنتی ایرانی ندارد، اما در فاصله زمانی که هنرمندان ایرانی بدان پرداخته‌اند نبوغ خود را در خلق آثار با ارزش با این تکینک به عرصه ظهور رساندند.  نقاشی پشت شیشه به لحاظ سبک و موضوع نقاشی هایش به هنر نقاشی قهوخانه نزدیکی بسیار دارد و بسیار از آثار آن دارای تم مذهبی است. نقاشی پشت شیشه با تغییر فضای هنری ایران در دوره مدرنیته، کم کم رو به فراموشی نهاد و تنها نقاشانی مردمی به آن پرداختند.
 کارگاه پژوهشی نقاشی پشت شیشه پژوهشکده هنرهای سنتی
پژوهشکده هنرهای سنتی با توجه به نقش، جایگاه و اهمیتی که نقاشی پشت شیشه در میان هنرهای سنتی ایران دارد برخود وظیفه می داند تا در راستای اعتلا و ترویج این هنر نیز فعالیت نموده و با دایر نمودن کارگاه پژوهشی نقاشی پشت شیشه در مجموعه خود در این عرصه به فعالیت بپردازد. با توجه به این مهم اولین کارگاه نقاشی پشت شیشه در تاریخ 18/10/ 1389در مجموعه تشکیل گردید اما مدتی بعد با انتقال پژوهشکده به اصفهان کارگاه مذکور تعطیل شد و مجددا در سال 1393 با بازگشت مجموعه از اصفهان به تهران کارگاه مذکور تاسیس و در حال حاضر با توان پرسنلی یک هنرمند: خانم معصومه دوست علی به خلق آثار هنری و پژوهش پرداخته و موازی با آن با جذب هنرجو نسبت به ترویج این هنر نیز اقدام می نماید.
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما